Inspelen op een veranderend klimaat en samen werken aan energietransitie, slimme mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en het zichtbaar maken van Zeeland. Dat zijn de vijf grote strategische opgaven waar de komende jaren focus op moet liggen, volgens de fracties van CDA, SGP, VVD en PvdA. Het is te lezen in het coalitieakkoord “Samen verschil maken” dat de partijen  hebben opgesteld onder leiding van formateur Jo-Annes de Bat (CDA).

In “Samen verschil maken” beschrijven de onderhandelaars onder meer hun visie op Zeeland en hoe ze van daaruit als fracties én als kandidaat-gedeputeerden willen werken: als verbinder van alle partijen in Zeeland, voor alle inwoners van Zeeland.

“Samen verschil maken” is daarmee niet alleen een voornemen maar ook een uitnodiging aan iedereen die zich wil inzetten voor Zeeland. In de aanloop naar dit akkoord hebben de partijen met tal van instellingen en maatschappelijke partners gesproken, met de vraag waar die – samen met het dagelijks provinciebestuur – het verschil zouden willen maken. Dat hebben de onderhandelaars ook gedaan met de partijen in Provinciale Staten. Die werkwijze wil het nieuwe college voortzetten om zo, met zoveel mogelijk betrokkenen, te werken aan een steeds beter Zeeland.

Het in “Samen verschil maken” aangekondigde beleid is in grote lijnen een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren, al zal er nóg meer aandacht zijn voor de grote opgaven waarvoor Zeeland zich gesteld ziet: energietransitie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, de zichtbaarheid van Zeeland naar buiten en de klimaatverandering. Daarnaast zet het nieuwe college onder meer in op wonen (het samen met de gemeenten zorgen voor goede afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt bijvoorbeeld), het stimuleren van de regionale (kennis)economie, landbouw en visserij, natuurbehoud en -beleving, leefbaarheid, (provincie)grensoverschrijdende samenwerking, en cultuur en sport.

Samen verschil maken
Download's