Coalitieakkoord 2019-2023: Samen verschil maken

Inspelen op een veranderend klimaat en samenwerken aan energietransitie, slimme mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en het zichtbaar maken van Zeeland. Dat zijn de vijf grote onderwerpen waar de komende jaren aandacht aan besteed moet worden, volgens de fracties van CDA, SGP, VVD en PvdA. Het is te lezen in het coalitieakkoord met de naam 'Samen verschil maken' dat de partijen  hebben gemaakt onder leiding van formateur Jo-Annes de Bat (CDA).

Coalitieakkoord 2019-2023: Samen verschil maken

In 'Samen verschil maken' beschrijven de onderhandelaars onder andere hun gedachten over Zeeland. Ook staat erin hoe zij van daaruit als fracties én als kandidaat-gedeputeerden willen werken. Als verbinder van alle partijen in Zeeland, voor alle inwoners van Zeeland.

'Samen verschil maken' is daarmee niet alleen een voornemen, maar ook een uitnodiging aan iedereen die zich wil inzetten voor Zeeland. In de aanloop naar dit akkoord hebben de partijen met veel instellingen en maatschappelijke partners gesproken. Zij vroegen waar de instellingen en maatschappeljike partners samen met het dagelijks provinciebestuur het verschil zouden willen maken. Dat hebben de onderhandelaars ook gedaan met de partijen in Provinciale Staten. Met die werkwijze wil het nieuwe college doorgaan met zoveel mogelijk betrokkenen, om te werken aan een beter Zeeland.

In 'Samen verschil maken' staan de afspraken die gemaakt zijn. Deze lijken op de afspraken van de afgelopen jaren, al zal er nóg meer aandacht zijn voor de grote opgaven waarvoor Zeeland staat: energietransitie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, de zichtbaarheid van Zeeland naar buiten en de klimaatverandering. Daarnaast zet het nieuwe college onder andere in op wonen (het samen met de gemeenten zorgen voor goed overleg van vraag en aanbod op de woningmarkt bijvoorbeeld), het helpen met  de regionale (kennis)economie, landbouw en visserij, natuurbehoud en -beleving, leefbaarheid, samenwerking met andere overheden, en cultuur en sport.