Kavelruilbureau Zeeland

Het Kavelruilbureau Zeeland wil vrijwillige kavelruil effectief en slagvaardig inzetten om de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers te verbeteren binnen de provincie Zeeland. Daarnaast streeft het Kavelruilbureau ernaar om binnen kavelruilen andere maatschappelijke doelen mogelijk te maken, zoals waterberging en verkeersveiligheid.

gras en grond

Het Kavelruilbureau Zeeland werkt!

Door krachten te bundelen levert het Kavelruilbureau een positieve bijdrage aan de toekomst van Zeeland. De basis voor deze samenwerking is vertrouwen, onafhankelijkheid en vrijwilligheid.

Samenwerking

Door samen te werken met alle Zeeuwse gemeenten, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Kadaster, Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben wij een goed beeld van de opgaven in het landelijk gebied en de beschikbare ruilgronden.

Als gevolg hiervan is in de afgelopen jaren met succes vrijwillig verkaveld in Zeeland. Voor een toekomst bestendige landbouw, maar ook voor andere maatschappelijke doelen zoals waterberging, natuur, verkeersveiligheid en recreatie en cultuur.

Vrijwillig

Wij hebben het aspect vrijwilligheid hoog in het vaandel staan. Deelname aan een kavelruil is nooit verplicht! Wel betekent deelname aan een vrijwillige kavelruil dat partijen van elkaar moeten accepteren dat de een er meer op vooruit kan gaan dan de ander, de zogenaamde gunfactor.

Kosten

Aan kavelruilen zijn kosten verbonden. Deze kosten bestaan uit transactiekosten (notaris- en kadasterkosten) en de inzet van een kavelruilcoördinator. Het grootste deel van deze kosten wordt betaald via het Kavelruilbureau Zeeland. Deelnemers betalen een, in verhouding, geringe eigen bijdrage van 200 euro per toebedeelde hectare (met een minimum van 200 euro). De eigen bijdrage hoeft pas te worden voldaan nadat de aktepassering bij de notaris heeft plaatsgevonden.

Voordelen

Deelname aan een kavelruil levert verschillende voordelen op. De verkaveling van uw bedrijf kan verbeteren. Veldkavels kunnen bijvoorbeeld dichter bij uw bedrijf worden geruild, of zelfs aan uw huiskavel komen te liggen. Afstandsvermindering tot de veldkavels (en daarmee kostenbesparing) is een voordeel. Daarnaast profiteert u van de vrijstelling van overdrachtsbelasting en zijn er mogelijkheden voor een bijdrage in de kosten voor kavelaanvaardingswerken, zoals aanleg van drainage. Tegelijkertijd kunt u met uw deelname een bijdrage leveren aan andere maatschappelijke doelen in uw directe omgeving.

Wat doet een kavelruilcoördinator?

De kavelruilcoördinator werkt dagelijks aan de verbetering van de verkavelingsstructuur in Zeeland. Hij of zij heeft veel kennis van het gebied en weet wat er nodig is om een kavelruil op te zetten. Verder is hij of zij op de hoogte van de geldende regelgeving. Als u een vraag heeft, of al mogelijkheden ziet voor een kavelruil, staat hij of zij voor u klaar. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

De kavelruilcoördinator:

  • Geeft toelichting over het proces van kavelruil
  • Ondersteunt u bij het verkennen van kansen en knelpunten
  • Verkent met u de mogelijkheden voor kavelruil in uw directe omgeving
  • Stelt een ruilschema met kaartmateriaal van inbreng en toedeling op
  • Coördineert de hele kavelruil van verkenning tot en met het passeren van de akte bij de notaris
  • De provincie Zeeland is verdeeld in een zestal deelgebieden: Schouwen-Duiveland/Sint-Philipsland/Tholen, Bevelanden, Walcheren, Oost Zeeuws-Vlaanderen, Kanaalzone en West Zeeuws-Vlaanderen. Ieder deelgebied beschikt over een ervaren kavelruilcoördinator.

Contactgegevens kavelruilcoördinatoren

Deelgebied Naam coördinator E-mailadres Telefoonnummer
Tholen, St. Philipsland en Schouwen-Duiveland Liesbeth Versluijs-Pons liesbethversluijs@gmail.com +31 610981591
Bevelanden

Bas van 't Westeinde

b.westeinde@kpnplanet.nl

+31 6 53702209

Walcheren Joyce Noppen kejnoppen@gmail.com +31 6 22197596
Oost Zeeuws-Vlaanderen

Nic Kerckhaert

nic@kerckhaertvof.nl  +31 6 53216325
Kanaalzone Pieter Pateer pcapateer@hotmail.com +31 6 12968457
West Zeeuws-Vlaanderen Erik Bonte e_bonte@hotmail.com

+31 6 26900787

De kavelruilcoördinatoren

Contact

Kavelruilbureau Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Telefoon: +31 118 631011
E-mail: kavelruilbureau@zeeland.nl
Volg ons ook op Facebook van het kavelruilbureau Zeeland

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland
Samenwerken doe je niet alleen