Het Kavelruilbureau Zeeland wil vrijwillige kavelruil effectief en slagvaardig inzetten om de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers te verbeteren binnen de provincie Zeeland. Daarnaast streeft het Kavelruilbureau ernaar om binnen kavelruilen andere maatschappelijke doelen mogelijk te maken, zoals waterberging en verkeersveiligheid.

Het Kavelruilbureau Zeeland werkt!

Door krachten te bundelen levert het Kavelruilbureau een positieve bijdrage aan de toekomst van Zeeland. De basis voor deze samenwerking is vertrouwen, onafhankelijkheid en vrijwilligheid.

Samenwerking

Door samen te werken met alle Zeeuwse gemeenten, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Kadaster, Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben wij een goed beeld van de opgaven in het landelijk gebied en de beschikbare ruilgronden.

In de afgelopen jaren is als gevolg hiervan met succes vrijwillig verkaveld in Zeeland voor een toekomstbestendige landbouw, maar ook voor andere maatschappelijke doelen zoals waterberging, natuur, verkeersveiligheid en recreatie & cultuur.

Vrijwillig

VRIJWILLIG schrijven wij met hoofdletters en staat bij ons hoog in het vaandel. Deelname aan een kavelruil is nooit verplicht! Deelname aan een vrijwillige kavelruil betekent wel dat partijen van elkaar moeten accepteren dat iemand er meer op vooruit kan gaan dan een ander, de zogenaamde gunfactor.

Kosten

Aan kavelruilen zijn kosten verbonden. Deze kosten bestaan uit transactiekosten (notaris- en kadasterkosten) en de inzet van een kavelruilcoördinator. Het grootste deel van deze kosten worden betaald via het Kavelruilbureau Zeeland. Deelnemers betalen een, in verhouding, geringe eigen bijdrage van € 200 per toebedeelde ha (met een minimum van € 200). Deze hoeft pas te worden voldaan nadat de prestatie is geleverd (aktepassering bij de notaris).

Voordelen

Deelname aan een kavelruil levert verschillende voordelen op. De verkaveling van uw bedrijf kan verbeteren. Veldkavels kunnen bijvoorbeeld dichter bij uw bedrijf worden geruild, of zelfs aan uw huiskavel komen te liggen. Afstandsvermindering tot de veldkavels (en daarmee kostenbesparing) zijn dan ook voordelen die deelnemers hebben bij kavelruilen. Daarnaast profiteert u van fiscaal voordeel (vrijstelling van overdrachtsbelasting) en zijn er mogelijkheden voor een bijdrage in de kosten voor kavelaanvaardingswerken, zoals aanleg van drainage. Tegelijkertijd kunt u met uw deelname aan een kavelruil een bijdrage leveren aan andere maatschappelijke doelen in uw directe omgeving.

Wat doet een kavelruilcoördinator?

De kavelruilcoördinator werkt dagelijks aan de verbetering van de verkavelingsstructuur in Zeeland. Hij/zij heeft veel gebiedskennis en weet wat er nodig is om een kavelruil op te zetten en daarnaast is hij/zij ook op de hoogte van de geldende regelgeving. Als u een vraag hebt, of al mogelijkheden ziet voor een kavelruil, staat hij/zij voor u klaar. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

De kavelruilcoördinator:

  • Geeft toelichting over het proces van kavelruil
  • Ondersteunt u bij het verkennen van kansen en knelpunten
  • Verkent met u de mogelijkheden voor kavelruil in uw directe omgeving
  • Stelt een ruilschema met kaartmateriaal van inbreng en toedeling op
  • Coördineert de hele kavelruil van verkenning tot en met het passeren van de akte bij de notaris
  • De provincie Zeeland is verdeeld in een vijftal deelgebieden: Schouwen-Duiveland/Sint-Philipsland/Tholen, Bevelanden, Walcheren, Oost Zeeuws-Vlaanderen en West Zeeuws-Vlaanderen. Ieder deelgebied beschikt over een ervaren kavelruilcoördinator.

Contactgegevens kavelruilcoördinatoren

Deelgebied Naam coördinator E-mailadres Telefoonnummer
Tholen, St. Philipsland en Schouwen-Duiveland Liesbeth Versluijs-Pons liesbethversluijs@gmail.com +31 610981591
Bevelanden

Bas van 't Westeinde

b.westeinde@kpnplanet.nl

+31 6 53702209

Walcheren Joyce Noppen kejnoppen@gmail.com +31 6 22197596
Oost Zeeuws-Vlaanderen

Nic Kerckhaert

nic@kerckhaertvof.nl  +31 6 53216325
Kanaalzone Pieter Pateer pcapateer@hotmail.com +31 6 12968457
West Zeeuws-Vlaanderen Erik Bonte e_bonte@hotmail.com

+31 6 26900787

Zeeland ruilt anders
Download's

De kavelruilcoördinatorenEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn plattelandSamenwerken doe je niet alleen

Contact

Kavelruilbureau Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Telefoon: +31 118 631011
E-mail: kavelruilbureau@zeeland.nl
Volg ons ook op Facebook van het kavelruilbureau Zeeland