Milieuregels en handhaving

Het milieubeleid van de Provincie krijgt concreet vorm in verordeningen, handhavingsdocumenten en overeenkomsten. Daarin staat welke milieuregels er gelden. Ook staat erin hoe we ervoor zorgen dat iedereen de regels naleeft, met andere woorden: hoe we de regels handhaven.

Industrie

Algemene regels

In de Omgevingsverordening Zeeland staan algemene regels ter bescherming van het milieu. Bijvoorbeeld regels voor het voorkomen of beperken van geluidhinder en regels om de kwaliteit van het grondwater te beschermen met het oog op de waterwinning.

Programma VTH+S

Het programma VTH+S (vergunningverlening, toezicht, handhaving en specialisaties) is het operationele milieubeleid van de Provincie. Hierin staat beschreven hoe de Provincie ervoor zorgt dat de milieuregels door iedereen worden nageleefd. De essentie is: 'voorkomen is beter dan genezen'. Dat betekent dat er vooral aandacht is om mogelijke schade aan de leefomgeving te voorkomen. Het beleid wordt voor een groot deel uitgevoerd door de omgevingsdiensten RUD Zeeland en DCMR.

Geluidszones

Voor regionale bedrijventerreinen mag de Provincie geluidszones aanwijzen. Deze worden vastgelegd in een beleidsregel. Er zijn beleidsregels voor: Kanaalzone Terneuzen, Vlissingen-Oost, Schelde/Buitenhaven en Smokkelhoek.

Bedrijven met groot risico

Bedrijven die het milieu aanzienlijk belasten of een groot veiligheidsrisico vormen, vallen onder het Besluit risico zware ongevallen (Brzo). In de handhavingsstrategie Brzo staat beschreven hoe de veiligheid van werknemers, milieu en omwonenden beschermd moeten worden.

Reclame in het landschap

Het Zeeuwse landschap wordt beschermd tegen ongewenste reclame-uitingen. Dit is vastgelegd in Omgevingsverordening Zeeland. Het uitgangspunt dat ieder bord of spandoek, elke afbeelding, aanduiding of vlag het landschap aantast.

Er is een algemeen verbod op het uiten van reclame in het buitengebied. Binnen de bebouwde kom en op aangewezen bedrijventerreinen is het verbod niet van toepassing. In Omgevingsverordening Zeeland zijn een aantal vrijstellingen opgenomen voor wel toegestane reclame-uitingen. In artikel 4 worden hier nadere eisen aan gesteld, bijvoorbeeld aan de maximale afmetingen. Als een reclame-uiting voldoet aan de vrijstellingen uit artikel 3 en de eisen uit artikel 4 mag het zonder vergunning of ontheffing worden geplaatst.

Veiligheidscontour Vlissingen-Oost

Industriegebied Vlissingen-Oost heeft een veiligheidscontour. Deze bakent de ruimte tussen de risicovolle bedrijvigheid en de leefomgeving af. De contour geeft aan waar er nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn (buiten de veiligheidscontour). De contour kan ook risicovolle bedrijven onderling afbakenen.

Landelijke Handhavingsstrategie

Bevoegde overheden en handhavingsinstanties in Nederland gaan op dezelfde manier te werk bij het handhaven van milieuregels en het optreden bij overtredingen. Hiervoor is de Landelijke Handhavingsstrategie afgesproken.

Handhaving in natuur

De Provincie, Staatsbosbeheer, Stichting het Zeeuwse landschap, Vereniging Natuurmonumenten en de politie werken samen bij handhaving in de natuur in het buitengebied. Dit hebben ze afgesproken in de Bestuursovereenkomst Handhavingssamenwerking. Ze stellen een handhavingskalender op, die aangeeft waar in bepaalde perioden de samenwerkingspartners extra aandacht aan besteden.

Openbaarheid handhavingsinformatie

De Provincie maakt informatie over handhaving openbaar via de website van de RUD Zeeland. Dit is vastgelegd in de gedragsregel openbaarheid handhavingsinformatie. Zo leggen we verantwoording af aan burgers en belangengroepen en willen we bevorderen dat vergunninghouders de regels naleven.

Contact

Eugène Janse
+31 118 631011
provincie@zeeland.nl