Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom moeten we bedenken hoe we omgaan met de uitstoot van stikstof bij de ontwikkeling van ons land. Rijksoverheid en provincies werken samen aan een nieuwe aanpak stikstof. Het Rijk neemt maatregelen om de hoeveelheid stikstof in Natura 2000-gebieden snel te verminderen. Denk aan het verlagen van de maximumsnelheid of aanpassing van veevoer. Provincies zijn verantwoordelijk voor vergunningverlening, lokale maatregelen en herstel van de natuur.

Omdat de situatie zo complex is, blijft het stikstofdossier de komende jaren onze aandacht vragen. Alle sectoren moeten aan de slag om ervoor te zorgen dat er minder belastende stikstofvormen terechtkomen in kwetsbare natuurgebieden. Sinds het najaar van 2019 is er een Bestuurlijk Overleg en een externe werkgroep stikstof actief om dit te realiseren. We zitten daarbij met alle Zeeuwse partijen om tafel: van akkerbouwer tot natuurorganisatie; van recreatiesector tot industrie.

Om het stikstofprobleem op te lossen, bewandelen we in Zeeland meerdere sporen: 

  • We hebben beleidsregels vastgesteld, die helpen bij het vlottrekken van vastgelopen vergunningprocedures.
  • We verkennen de mogelijkheden voor een gebieds- en sectorgerichte aanpak om uitstoot van stikstof te verminderen. We zijn daarbij in gesprek met diverse partijen: agrariërs, industrie, recreatie en natuurorganisaties.
  • Daarnaast werken we aan herstel van de natuur. We zijn daar in Zeeland overigens al langere tijd mee bezig. We hebben op veel plaatsen duinen afgeplagd; wellicht kan dat op meer plekken gebeuren. Daarnaast kun je zones aanleggen om natuurgebieden met elkaar te verbinden.

Zeeland: unieke situatie

Zeeland is een provincie die stikstof importeert, terwijl Nederland als geheel juist stikstof exporteert. Door de geografische ligging ontvangt onze provincie veel stikstof vanuit uit het buitenland en van de scheepvaart. Tegelijkertijd hebben we als akkerbouwprovincie minder mogelijkheden om iets te doen aan reductie in depositie. Zo hebben we bijvoorbeeld weinig intensieve veehouderijen. De unieke situatie van Zeeland als kust- en grensprovincie kaarten we regelmatig aan bij het Rijk. Tevens vinden er gesprekken met België plaats over wat zij al doen en nog extra kunnen bijdragen in het verminderen van stikstofdepositie.