Bermbeheer

Door de provincie ligt een netwerk van wegen. De Provincie Zeeland zorgt vooral voor de N wegen. Een N weg is geen snelweg, maar een autoweg of provinciale weg. De zorg voor de bermen en planten in de berm hoort hier ook bij. De verkeersveiligheid, de verschillende soorten planten en dieren in een gebied en het landschap zijn dan belangrijk. Door goede zorg kunnen er meer planten- en diersoorten leven in de bermen. Naast algemene soorten als klavers kunnen er soms ook bijzondere en zeldzame soorten als orchideeën groeien.

Beemdkroon met Sint Jansvlinder

We weten dat de biodiversiteit al jaren onder druk staat. Met biodiversiteit bedoelen we de verschillende soorten planten en dieren die in een gebied leven. Op verschillende niveaus wordt actie ondernomen om de biodiversiteit te helpen. Ook het provinciaal bestuur sprak zich hierover uit in onder andere de Natuurvisie Zeeland 2017-2022, Uitvoeringsstrategie Groen 2020-2024 en voorstellen in Provinciale Staten. In 2020 is het Groenbeheerplan Provinciale wegen geschreven waarin staat hoe de zorg voor de bermen en planten verbeterd kan worden.

Bermen zijn een lang gerekt lint door het landschap en een ecologische verbinding tussen gebieden. Met ecologisch bedoelen we zonder de natuur te beschadigen. Daarnaast ondersteunen bloeiende bermen het bestuiven van bloemen en planten. Ook helpen bermen bij het op een natuurlijke manier tegenhouden van ongedierte op landbouwgronden die ernaast liggen. Als laatste zijn bloeiende, kruidenrijke bermen een prettige ervaring van Zeeland voor bewoners en toeristen.

Ecologisch verzorgen

Vanaf 2021 verzorgt de Provincie zestig procent van haar bermen op een ecologische manier. Dat betekent dat vanaf half augustus gemaaid wordt en het maaisel wordt weggebracht. Zo worden voedingsstoffen weggehaald. Dat is nodig, omdat in een berm met weinig voedsel meer verschillende soorten leven dan in een berm waar veel voedsel is.

Het maaisel wordt gebruikt om compost te maken in de regio. Compost is meststof uit plantaardig materiaal. Het compost komt later weer terug op de akker om de landbouwgrond vruchtbaarder te maken. Maaisel uit de bermen van de provincie mag niet als voer voor vee worden gebruikt. Sloten langs bermen die ecologisch verzorgd worden, worden gekorfmaaid. Dat betekent dat het maaisel uit de sloot op de kant wordt gelegd. Ook hier wordt het maaisel weggebracht.

De bermen die ecologisch verzorgd worden liggen op plaatsen in het wegennet die de meeste kans hebben op een samenstelling met veel verschillende soorten. De andere veertig procent van de bermen worden geklepeld. Dit betekent dat het maaisel wordt kort geslagen en achterblijft in de berm. Zo verstikt het maaisel de bodem. Als er een dikke laag maaisel ligt kunnen ruigte soorten ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld brandnetel.

Om de verkeersveiligheid te verzekeren, maaien we meerdere keren per jaar smalle stroken berm. Deze bermen liggen direct langs de weg en op punten die goed zichtbaar moeten zijn. Om overlast van akkerdistel te voorkomen worden distelhaarden gemaaid in het voorjaar.

Monitoring

Om erachter te komen wat het gevolg van ecologisch verzorgen is voor de planten en insecten in de berm volgen we deze soortgroepen. De resultaten worden iedere drie jaar in de Natuurrapportage Zeeland beschreven.