Bermbeheer

Door de provincie ligt een netwerk van wegen. De Provincie Zeeland zorgt vooral voor de N wegen. Een N weg is geen snelweg, maar een autoweg of provinciale weg. De zorg voor de bermen en planten in de berm hoort hier ook bij. De verkeersveiligheid, de verschillende soorten planten en dieren in een gebied en het landschap zijn dan belangrijk. Door goede zorg kunnen er meer planten- en diersoorten leven in de bermen. 

Beemdkroon met Sint Jansvlinder

We weten dat de biodiversiteit het al jaren moeilijk heeft. Met biodiversiteit bedoelen we de verschillende soorten planten en dieren die in een gebied leven. Op verschillende niveaus ondernemen we actie om de biodiversiteit te helpen. Ook het provinciaal bestuur sprak zich hierover uit. Dat deed zij in onder andere de Natuurvisie Zeeland 2017-2022, Uitvoeringsstrategie Groen 2020-2024 en voorstellen in Provinciale Staten. In 2020 is het Groenbeheerplan Provinciale wegen geschreven. Hierin staat hoe we de zorg voor de bermen en planten kunnen verbeteren.

Bermen zijn een lang gerekt lint door het landschap en een ecologische verbinding tussen gebieden. Met ecologisch bedoelen we zonder de natuur te beschadigen. Daarnaast ondersteunen bloeiende bermen het bestuiven van bloemen en planten. Ook helpen bermen bij het op een natuurlijke manier tegenhouden van ongedierte op landbouwgronden die ernaast liggen. Als laatste zijn bloeiende, kruidenrijke bermen een prettige ervaring van Zeeland voor bewoners en toeristen.

Ecologisch verzorgen

Vanaf 2021 verzorgt de Provincie zestig procent van haar bermen op een ecologische manier. Dat betekent dat we vanaf half augustus maaien en het maaisel wegbrengen. We halen voedingsstoffen weg, omdat in een berm met weinig voedsel meer verschillende soorten leven dan in een berm waar veel voedsel is.

Het maaisel wordt gebruikt om compost te maken in de regio. Compost is meststof uit plantaardig materiaal. Het compost komt later weer terug op de akker om de landbouwgrond vruchtbaarder te maken. Agrariërs mogen maaisel uit de bermen niet als voer voor vee gebruiken. Sloten langs bermen die we ecologisch verzorgen, worden gekorfmaaid. Dat betekent dat we het maaisel uit de sloot op de kant leggen. Ook hier brengen we het maaisel weg.

De bermen die we ecologisch verzorgen liggen op plaatsen in het wegennet die de meeste kans hebben op een samenstelling met veel verschillende soorten. De andere veertig procent van de bermen worden geklepeld. Dit betekent dat het maaisel wordt kort geslagen en blijft liggen in de berm. Zo verstikt het maaisel de bodem. Als er een dikke laag maaisel ligt kunnen ruigte soorten ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld brandnetel.

Om de verkeersveiligheid te verzekeren, maaien we meerdere keren per jaar smalle stroken berm. Deze bermen liggen direct langs de weg en op plaatsen die goed zichtbaar moeten zijn. Om overlast van akkerdistel te voorkomen maaien we distelhaarden in het voorjaar.

Monitoring

We volgen soortgroepen van planten en insecten om te weten te komen wat het gevolg is van ecologisch verzorgen. De resultaten beschrijven we iedere drie jaar in de Natuurrapportage Zeeland.