Landschapsbeheer

Het Zeeuwse landschap wordt in stand gehouden door bescherming op grond van de omgevingswet en door actief beheer van natuurgebieden en landschapselementen. Deze bescherming is er om het eigen karakter van de Zeeuwse landschappen herkenbaar te houden. Voor ingrepen in dergelijke landschappen kunnen vergunningen op grond van de Omgevingswet nodig zijn. 

duingebied Banjaard

Behoud van landschappelijke diversiteit en identiteit

Een aantal gebieden in Zeeland is beschermd landschap. Bijvoorbeeld bijzondere polders of duinen. Cultuurhistorisch erfgoed is ook beschermd, zoals de Staats-Spaanse Linies en de oesterputten. We willen voorkomen dat de verscheidenheid van de Zeeuwse landschappen verloren gaat. Daarom zijn landschappen, landschapselementen en cultuurhistorische elementen die van provinciaal belang zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Zeeland 2018.

In de Omgevingsverordening staat dat nieuwe bebouwing of nieuwe vormen van grondgebruik niet mogen leiden tot aantasting van deze waardevolle landschappen, landschappelijke en cultuurhistorische elementen. Ook mag dit niet leiden tot een aanzienlijke vermindering van oppervlakte van de gronden of aantasting van de samenhang tussen gebieden. Deze bepalingen moeten worden geborgd in gemeentelijke bestemmingsplannen.

Welke landschappen en elementen van provinciaal belang zijn, is bepaald in overleg met gemeenten, Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Met hen zijn de kernkwaliteiten van het Zeeuwse landschap per regio geïnventariseerd. Daarbij is voor de afzonderlijke kwaliteiten aangegeven of zij van provinciaal, regionaal of lokaal belang zijn en zijn strategieën opgesteld voor het behoud, de bescherming en ontwikkeling. De inventarisatie en strategieen zijn opgenomen in de Handreiking landschap ‘Het Landschap van Zeeland’.

In beschermd buitengebied wonen of werken

We staan onder bepaalde voorwaarden toe dat particulieren of ondernemers zich vestigen in een beschermd gebied. U kunt een landgoed verwerven of bijvoorbeeld een zorgboerderij beginnen in een beschermd landschap als u het landgoed voor een gedeelte toegankelijk maakt voor publiek. Neem eerst contact op met de betreffende gemeente als u geïnteresseerd bent. Zij kunnen u wegwijs maken bij onder andere de keuze voor een locatie, bij het sluiten van een overeenkomst, het wijzigen van het bestemmingsplan en het aanvragen van een bouwvergunning. De Provincie toetst dan of aan de randvoorwaarden voldaan wordt.

Subsidie voor beheer van natuurgebieden en landschapselementen

Wie natuurgebied en/of landschapselementen beheert, kan hiervoor subsidie aanvragen. Voor het beheer van landschapselementen in natuurgebieden kunt u gebruik maken van de subsidiemogelijkheden van het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL). Voor het beheer van landschapselementen buiten de natuurgebieden zijn er subsidiemogelijkheden via de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Deze Stichting geeft advies, ondersteuning en subsidie voor het beheer van landschapselementen. De Provincie ondersteunt deze stichting met financiële middelen.

Landgoed als natuurschoon

Als eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed kunt u misschien uw landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). U krijgt dan fiscale voordelen als bijdrage van de overheid om uw landgoed makkelijker in stand te houden. Voorwaarde is wel dat u het landgoed daarbij openstelt. Bekijk de informatie over landgoed als natuurschoon bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Contact

Teresa Kalverboer
+31 118 631505
tj.kalverboer@zeeland.nl