Het Zeeuwse landschap wordt in stand gehouden door bescherming op grond van de omgevingswet en door actief beheer van natuurgebieden en landschapselementen. Een aantal gebieden in Zeeland is beschermd landschap. Bijvoorbeeld bijzondere polders of duinen. Ook cultuurhistorisch erfgoed is beschermd, zoals de Staats-Spaanse Linies en de oesterputten. Deze bescherming is er om het eigen karakter van de verschillende Zeeuwse landschappen herkenbaar te houden. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om dijken af te graven of kreken te egaliseren. Ingrepen in dergelijke landschappen zijn, op grond van de Omgevingswet aan vergunningen gebonden.

Behoud van landschappelijke diversiteit en identiteit

We willen voorkomen dat de verscheidenheid van de Zeeuwse landschappen verloren gaat. Daarom worden ingrepen in deze landschappen, door middel van vergunningen, aan voorwaarden gebonden. Strakke, rechte wegen zijn bijvoorbeeld heel praktisch. Maar als we deze in Walcheren, met zijn kronkelende kreekruggen,  zouden aanleggen, gaat het ‘Walcherse’ karakter verloren. Daarom is bijvoorbeeld voor de N57 op Walcheren gekozen voor een kronkelend wegtracé. Hetzelfde geldt voor de karakteristieke boerderijvormen. Door, ook bij nieuwbouw, de streekeigen boerderijvormen te gebruiken kan het karakter van de streek behouden blijven.

Landschapsbelang voor regio, provincie en gemeente

Om te kunnen bepalen welke landschappen en landschapselementen bescherming verdienen is er een inventarisatie gemaakt. Samen met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland hebben we vervolgens bekeken wat van regionaal-, provinciaal- of gemeentelijk belang is. Dit is inzichtelijk gemaakt op de kaart Landschap en Cultuur in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018. Gemeentelijk en provinciaal beleid is op elkaar afgestemd. Als er in een gemeente ruimtelijke plannen zijn en daar is een provinciaal belang mee gemoeid, dan overleggen we hoe we het landschap zo goed mogelijk kunnen beschermen en toch ontwikkelen.

In beschermd buitengebied wonen of werken

We staan onder bepaalde voorwaarden toe dat particulieren of ondernemers zich vestigen in een beschermd gebied. U kunt een landgoed verwerven of bijvoorbeeld een zorgboerderij beginnen in een beschermd landschap als u het landgoed voor een gedeelte toegankelijk maakt voor publiek. Neem eerst contact op met de betreffende gemeente als u geïnteresseerd bent. Zij kunnen u wegwijs maken bij onder andere de keuze voor een locatie, bij het sluiten van een overeenkomst, het wijzigen van het bestemmingsplan en het aanvragen van een bouwvergunning. De Provincie toetst dan of aan de randvoorwaarden voldaan wordt.

Subsidie voor beheer van natuurgebieden en landschapselementen

Wie natuurgebied en/of landschapselementen beheert, kan hiervoor subsidie aanvragen. Voor het beheer van landschapselementen in natuurgebieden kunt u gebruik maken van de subsidiemogelijkheden van het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL). Voor het beheer van landschapselementen buiten de natuurgebieden zijn er subsidiemogelijkheden via de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Deze Stichting geeft advies, ondersteuning en subsidie voor het beheer van landschapselementen. De Provincie ondersteunt deze stichting met financiële middelen.

Landgoed als natuurschoon

Als eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed kunt u misschien uw landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). U krijgt dan fiscale voordelen als bijdrage van de overheid om uw landgoed makkelijker in stand te houden. Voorwaarde is wel dat u het landgoed daarbij openstelt. Bekijk de informatie over landgoed als natuurschoon bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Contact

René Steijn
+31 118 631196
mja.steijn@zeeland.nl