In 2018 gaat de Provincie Zeeland in samenwerking met Staatsbosbeheer verder met het natuurontwikkelingsproject Strijdersgatpolder. Het bestaande natuurgebied, gelegen ten noorden van de provinciale weg tussen Breskens en Sluis, De Knokkert en Bos van Erasmus breiden we uit met 33 hectare nieuwe natuur.

Natuurnetwerk Zeeland

De nieuwe natuur gaat onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Zeeland. Dit is een samenhangend netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Met het netwerk behouden en versterken we het aantal soorten in het wild voorkomende planten en dieren. De natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland dragen ook sterk bij aan de identiteit van Zeeland en aan de kwaliteit van Zeeland als woon- en werkgebied.

Wat gaat er gebeuren?

Met onderstaande werkzaamheden willen we de natuur in oude glorie herstellen en beleefbaar maken:

 • Open polderlandschap
  Ongeveer de helft van het natuurgebied wordt ingericht als weiland waar runderen kunnen grazen. Hiervoor veranderen de huidige akkers in weilanden. Het open karakter van het polderlandschap blijft hierdoor behouden.
 • Bosuitbreiding
  Een ander deel van het natuurgebied bestaat uit bos. Het huidige Bos van Erasmus wordt natuurlijker gemaakt. Er wordt een stuk bos aangeplant en de rest moet natuurlijkerwijs aangroeien.
 • Kreekherstel
  Naast de bosuitbreiding worden kreekoevers hersteld. Oude geulen die het gebied gevormd hebben krijgen een prominentere rol in het landschap en wordt daardoor leefgebied voor moerasvogels als de Waterral en de Bruine kiekendief.
 • Landschapselementen
  Op de Ambachtsdijk worden de populieren geknot. Op die manier wordt het een aantrekkelijke broedplaats voor de Steenuil, die in de streek nog relatief veel voorkomt. Door het aanleggen van extra poelen wordt ook voor amfibieën aangenamer. Het zou zomaar kunnen dat de Boomkikker terugkeert.
 • Wandelroute
  Om het gebied aantrekkelijk te maken is er al een nieuwe wandelroute van 1,5 kilometer uitgezet. Deze route is vooral op kinderen gericht en bevat ook trim- en sporttoestellen. Bij de inrichting van het nieuwe natuurgebied wordt aansluitend een wandellus aangelegd van 1 kilometer. Hierdoor is het gebied in de toekomst van dichtbij te beleven.

Onderaan deze pagina kunt u een banner downloaden waarop de werkzaamheden in beeld zijn gebracht.

Beheer

Zodra het project gereed is zal Staatsbosbeheer het gebied beheren.

Planning

De eerste fase van natuurontwikkeling Strijdersgatpolder is inmiddels uitgevoerd, dat ging om een aanpassing van de bestaande natuur door o.a. het verwijderen van de onderbemaling van het natuurgebied en het (ver)plaatsen van rasters vanwege de veranderde waterstand.

In het 3e kwartaal van 2018 gaat de tweede fase in uitvoering. In deze fase worden poelen gegraven, rasters geplaatst, het terrein ingezaaid en het wandelpad aangelegd.