Het Zwin

Het Zwin is een beschermd natuurgebied op de grens tussen Vlaanderen en Nederland, in de gemeenten Knokke-Heist en Sluis.  Door verzanding van de geul dreigt het slikken- en schorrengebied te verdwijnen en daarmee ook het planten- en vogelrijkdom. Daarom pakken we samen met onze Vlaamse partners de verzanding van dit grensoverschrijdende natuurgebied aan.

Het Zwin

Intergetijdengebied

Het Zwin is het laatste overblijfsel van de historische toegangsgeul naar het Middeleeuwse Brugge. Een intergetijdengebied, waar tweemaal per dag bij hoog tij een grote hoeveelheid zeewater het gebied binnenstroomt. Het bijzondere spel tussen zee en land zorgt voor speciale omstandigheden en het creëert een unieke leefomgeving met slikken en schorren. Hierdoor heeft het Zwin een bijzondere plantenrijkdom en is het een walhalla voor vogels. Het Zwin is niet alleen een ideaal broedgebied voor veel vogelsoorten. Het is voor heel wat trekvogels, die de kustlijn volgen, ook een belangrijke tussenstop op hun lange reis. Zonder ingrijpen slibt de geul dicht, waardoor het slikken- en schorrengebied verloren gaat en daarmee het leefgebied voor veel dier- en plantensoorten. Daarom is het Zwin uitgebreid met 120 hectare natuur, waarvan 10 hectare in Nederland ligt.

Deze uitbreiding van het Zwin draagt bij aan het natuurherstel van de Westerschelde.

Betrokken partijen

De Provincie Zeeland heeft op vraag van het Rijk de uitvoering van het Natuurpakket Westerschelde op zich genomen. Het Zwin is daar onderdeel van. Omdat het een grensoverschrijdend natuurgebied is, wordt samengewerkt met verschillende Vlaamse overheidsorganisaties: het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) van de Vlaamse Overheid en de Oostkustpolder.

Daarnaast stemt Provincie Zeeland af met waterschap Scheldestromen (in verband met de dijkveiligheid), stichting Het Zeeuwse Landschap (beheer van het Nederlandse deel van het Zwin), met gemeente Sluis en met Rijkswaterstaat.

Werkzaamheden

Om te zorgen dat er meer water door de Zwingeul kan en het natuurgebied uitbreidt, zijn tussen 2016 en 2019 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • het breder, dieper en langer maken van de Zwingeul
  • het aanleggen van de nieuwe dijk met een nieuw fietspad
  • het uitbreiden van het natuurgebied door de aanleg van poelen, het aanplanten van struiken en het aanleggen van speciale broedvogeleilanden
  • aanleg van nieuwe uitkijkpunten, fiets- en wandelpaden en een vlonderpad
  • afgraven van de Internationale dijk zodat het water in en uit het Vlaamse deel van het Zwin kan stromen.

Veiligheid in Zwingeul

Het verbreden en verdiepen van de Zwingeul is afgerond. Hierdoor is een nieuwe situatie ontstaan voor recreanten. Het water gaat sneller het gebied in en uit en heeft een zeer sterke stroming. Dat kan gevaarlijk zijn. Het is dus niet aan te raden om in de geul te gaan zwemmen bij afgaand water of te lopen bij opkomend water. Als u toch de geul ingaat, is het belangrijk om het tij goed in de gaten te houden. Een getijdenoverzicht is te vinden op http://getij.rws.nl/ of op www.watersportalmanak.nl. De Vlaamse getijdentabel staat op www.afdelingkust.be/nl/getij. In de flyer leest u meer over de gevaren van het betreden van de Zwingeul.

Contact Provincie Zeeland

Monique Ekkebus
E-mail: mek@zeeland.nl
Telefoon: +31 6 2890 4165