Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.
De Provincie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door stikstofrijke grondlagen te verwijderen (plaggen). Door het treffen van de maatregelen is weer ruimte beschikbaar voor uitgifte van vergunningen.

Maatregelen Kop van Schouwen en De Manteling

De PAS maatregelen zijn vastgelegd in de zogenaamde Gebiedsanalyses die worden opgenomen in Natura2000 beheerplannen. In totaal betreft het programma (PAS maatregelen en beheerplanmaatregelen) ongeveer 180 maatregelen in Zeeland. De maatregelen op de Kop van Schouwen en De Manteling zijn voor bewoners en bezoekers het meest zichtbaar. Onder andere in de Meeuwenduinen, Zeepeduinen en de Manteling van Walcheren worden grote gebieden geplagd, Amerikaanse Vogelkers verwijderd, natte duinvalleien hersteld en verstuiving op gang gebracht. Bij de Meeuwenduinen worden hiervoor twee kerven in de duinreep gemaakt.