Provincie voert Wet natuurbescherming uit (Provinciewerk 18 januari 2017))

Wilt u een activiteit, plan of project uitvoeren waarbij u in aanraking komt met bomen, beschermde plant- en diersoorten en Natura 2000-gebieden? Dan krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming. Deze Wet wordt per 1 januari 2017 uitgevoerd door de Provincie.

De bescherming van planten, dieren en hun leefgebieden is niet nieuw. Dit werd voorheen geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet. De Wet natuurbescherming vervangt deze wetten en regelt ook dat de uitvoering ervan bijna volledig bij de Provincie ligt en niet meer bij het Rijk.

Wanneer u buiten aan het werk gaat, bijvoorbeeld om een terrein in te richten of een waterloop aan te leggen, dan kan dit effecten hebben op aanwezige natuur. Mogelijk heeft u dan voor de werkzaamheden een ontheffing of vergunning nodig volgens de Wet natuurbescherming. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een bestaand gebouw gaat slopen of renoveren waarin vogels  of vleermuizen hun verblijfplaats hebben. Deze verblijfplaatsen zijn beschermd en u kunt dus niet zomaar aan de slag. Om snel en makkelijk te weten of u voor een activiteit iets moet regelen, kunt u gebruik maken van de checklists die door de Provincie zijn ontwikkeld.

Als na het invullen van de checklists niet meteen duidelijk is of uw activiteit invloed heeft op natuur dan is het nodig om een natuurtoets uit te laten voeren. In een natuurtoets wordt uw situatie goed in beeld gebracht en wordt passend advies gegeven. Het kan zijn dat er maatregelen worden voorgeschreven waarmee u rekening moet houden bij uw activiteit om schade aan natuur te voorkomen.

Voor veel ruimtelijke ingrepen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig van uw gemeente. Als u een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, wordt deze aanvraag, net zoals voorheen, getoetst op het onderdeel natuur. U kunt bij de Provincie ook een aparte ontheffing of vergunning voor natuur aanvragen.

Meer over de Wet natuurbescherming en de checklists vindt u op Wet natuurbescherming

Bron: Provinciewerk, uitgave van 18 januari 2017