Organisatie Veerse Meer visie

Na totstandkoming van de Veerse Meer visie zijn inmiddels veel partijen aan de slag met de uitvoering ervan. Er is een bestuurlijk overleg en er zijn trekkers van zogenaamde gebiedstafels.

Veere

Vanaf januari 2022 is Stella van Uffelen aangesteld als netwerkregisseur Veerse Meer gebied. Dit houdt in dat zij de overlegstructuur coördineert en het eerste aanspreekpunt is voor de samenwerking.

De Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 is een gezamenlijk product van de gemeenten Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen, de Gebruikersraad Veerse Meer, HISWA-RECRON, Koninklijke Horeca Nederland, Natuurmonumenten, Nederlandse Oestervereniging en Schuttevaer, Nederlandse Onderwatersportbond, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Staatsbosbeheer, Stichting Dagattracties Zeeland, Stichting Duinbehoud, Stichting Vrije Recreatie, Toeristisch Ondernemend Zeeland, VEKABO, Vereniging Beroepsvissers Veerse Meer, Visstand Beheercommissie, Watersportverbond, Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt, Het Zeeuws Landschap, Zeeuwse Milieufederatie, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie en de Provincie Zeeland.

Samenwerking

Vanaf januari 2022 is Stella van Uffelen aangesteld als netwerkregisseur Veerse Meer gebied. Dit houdt in dat zij de overlegstructuur coördineert en het eerste aanspreekpunt is voor de samenwerking.

Vanaf januari 2022 is Jeannine Christiaansen aangesteld als secretaris voor de gebiedssamenwerking. Dit houdt in dat zij het eerste aanspreekpunt is voor de planning en de voorbereiding van overleggen en agendastukken.