Visie Veerse Meer Gebied

De Provincie Zeeland heeft samen met andere overheden en maatschappelijke partners gewerkt aan de visie Veerse Meer Gebied 2020-2030. 

Veerse Meer

Samen met de gemeenten Noord-Beveland, Veere, Middelburg en Goes, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft de Provincie Zeeland vanaf 2019 gewerkt aan de visie Veerse Meer Gebied 2020-2030. In de periode 2019-2020 zijn maatschappelijke partners gevraagd mee te denken. In de visie staat hoe het gebied er in 2030 uit zou moeten zien en wat daarvoor nodig is.

Eind 2021 is de visie Veerse Meer Gebied 2020-2030 vastgesteld. De visie heeft als doel de kwaliteiten van het gebied te borgen en te versterken. Daarbij moeten waterveiligheid, natuur, (verblijfs)recreatie, landbouw, visserij, leefbaarheid en landschap met elkaar in balans zijn. Dit zorgt ervoor  dat het gebied ook in 2030 en ver daarna toegankelijk en aantrekkelijk blijft voor de verschillende functies en gebruikers.

In november 2021 ondertekenden de maatschappelijke partners samen een intentieovereenkomst voor het Veerse Meer gebied 2020 – 2030. De overheden ondertekenen deze intentieovereenkomst binnenkort.  In de intentieovereenkomst staan kort de afspraken en de overlegstructuur uit de gebiedsvisie Veerse Meer op een rijtje.

Documenten

De samenwerking in het Veerse Meer gebied is niet nieuw. Eerder werkten de maatschappelijke partijen en overheden ook al samen aan een gebiedsvisie. Met het vaststellen van de gebiedsvisie 2020-2030 is de visie uit 2004 komen te vervallen.

Belangrijkste afspraken visie Veerse Meer Gebied

 1. De gebiedsvisie vormt de komende jaren de basis voor de samenwerking van overheden en maatschappelijke partners in het Veerse Meer.
 2. De gebiedsvisie gaat niet in op lopende projecten. Voor deze projecten is een apart besluit genomen op 18 mei 2020. In bijlage 1 van de gebiedsvisie  is een statuslijst van deze projecten opgenomen.
 3. Voor toekomstige ontwikkelingen zijn grenzen aangegeven gericht op de balans tussen omgevingskwaliteiten, leefbaarheid en economie. De strategie voor ontwikkelingen is opgenomen in hoofdstuk 4 van de gebiedsvisie.
 4. De komende jaren zetten we in op een nieuwe balans tussen de verschillende functies in het gebied door:
  1.  het tegengaan van verstening
  2. onderzoek naar bescherming van de natuurwaarden en natuurherstel (vooral waterkwaliteitsverbetering)
  3. een verbeterde (verblijfs)recreatie kwaliteit
  4. het beschermen van de zoet water voorraden rondom het Veerse Meer
  5. een volhoudbare (duurzame) landbouw
  6. betere verkeersontsluiting
 5. Richting 2030 werken we aan de lange termijnvisie voor 2050

Hoe verder in 2022

De gekozen strategie voor ontwikkelingen bestaat uit twee delen:

 1. Beschermen, versterken en beleven van bestaande kwaliteiten.
 2. Ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten door een gebiedsgerichte aanpak. Deze ontwikkeling pakken we in eerste instantie op in de aangewezen aandachts- en beschermingsgebieden. 

In de gebiedsvisie is een actieprogramma opgenomen dat we in 2022 vertalen naar een uitvoeringsagenda. Vooral het onderzoek naar de waterkwaliteit is van belang omdat de resultaten ervan impact kunnen hebben op alle functies en gebruikers in het gebied. Dit onderzoek is in december 2021 gestart. 

Voordat de gebiedssamenwerking aan de slag gaat met het opstellen van de uitvoeringsagenda zal er een evaluatie naar de totstandkoming van de gebiedsvisie plaatsvinden. De resultaten en adviezen van deze evaluatie gebruiken we om een goede start met de samenwerking te maken.