Zanddijk; Veelgestelde vragen

Algemeen Plan

Waarom wordt de weg aangepast?
Bekijk antwoord Sluit antwoord

Op dit moment is de huidige route van en naar Yerseke via Zanddijk en Molendijk niet veilig genoeg. De weg is nu smal, bochtig en ongeschikt voor de huidige verkeersdrukte.

Hoe ziet het nieuwe plan eruit?
Bekijk antwoord Sluit antwoord

Het ontwerp van de nieuwe situatie vindt achter onderstaande link.

Wat is de planning van de uitvoering van het project?
Bekijk antwoord Sluit antwoord

Het tijdspad van het project ziet er op dit moment als volgt uit:

2022: Omgevingsdialoog, definitief ontwerp en financieringsvoorstel
2023 - 2025: Onderzoeken, bestemmingsplan, grondaankoop, aanpassen kabels en leidingen en vergunningen
2025 – 2027: Uitvoering werkzaamheden

Kan ik nog reageren op het plan?
Bekijk antwoord Sluit antwoord

Ja. Provincie Zeeland organiseert met de betrokken partners Rijkswaterstaat, gemeente Reimerswaal en waterschap Scheldestromen in september 2022 een omgevingsdialoog. We willen in deze periode tips, opmerkingen, zorgen en ideeën over het nu voorliggende ontwerp uit de omgeving ophalen. Hiervoor organiseren we een informatiebijeenkomst (7 september) en meerdere werksessies (14 en  22 september).

Is de omgevingsdialoog de formele inspraakprocedure?
Bekijk antwoord Sluit antwoord

Nee, de omgevingsdialoog is een extra moment om de plannen met de omgeving te bespreken.

Waar vind ik de meest actuele situatie over de plannen?
Bekijk antwoord Sluit antwoord

De informatie over de plannen vind je op website van provincie zeeland: www.zeeland.nl/zanddijk.

Fietsveiligheid

Wat betekent de aanpak voor fietsers?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Voor fietsers blijven de bestaande fietsroutes zoveel mogelijk in stand. Wel is op een aantal punten een belangrijke verbetering voor de fietsveiligheid ingepast. Zo zijn bij rotonde Nishoek fietstunnels in het ontwerp opgenomen. Fietsers vanuit onder andere Kruiningen en Hansweert naar het station hoeven dan niet meer de weg te kruisen. Voor fietsers uit de kern Yerseke naar het station is de gevaarlijke kruising ter hoogte van de Grintweg met de Zanddijk vervangen door een fietstunnel. De fietsers volgen daarna de route via de Capelleweg die verkeersluw wordt gemaakt. Er wordt nog gekeken naar de fietsveiligheid bij rotonde Wulk.

Verkeersveiligheid

Zou het niet veiliger zijn om een maximumsnelheid van 60 km/uur in te stellen op de nieuwe Zanddijk in plaats van 80 km/uur?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Een maximumsnelheid van 80 km/uur op de nieuwe Zanddijk is veilig. Het afwaarderen naar 60 km/uur zorgt ervoor dat Yerseke minder vlot bereikbaar is.

Is de nieuw aan te leggen parallelweg breed genoeg voor het landbouwverkeer?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Ja, de nieuwe weg is 5,5 meter breed met aan de zijkanten grasbetonstroken. Inclusief deze stroken is de weg 6,7 meter breed. Hierdoor is de weg breed genoeg voor het landbouwverkeer. Ook fietsers kunnen gebruikmaken van de parallelw

Waarom komt er een nieuwe spoorwegovergang?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De huidige spoorwegovergang is gelijkvloers. Dat betekent dat de treinen op dezelfde hoogte rijden als auto’s. Een viaduct zorgt voor een veiligere situatie. Dit is ook wat Prorail nastreeft. Bovendien hoeven auto’s dan niet meer te wachten voor dichte spoorbomen, waardoor Yerseke vlotter te bereiken is.

Waterveiligheid

De dijk, waarop de weg ligt, is aangewezen als regionale waterkering. Moet deze worden opgehoogd?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Nee.
De Provincie heeft de N673 Zanddijk - Molendijk in de omgevingsverordening formeel aangewezen als regionale waterkering met een daarbij behorende norm. Voor de Zanddijk en de Molendijk houdt de norm in dat behoud van het huidige profiel (en daarmee ook het handhaven van de huidige kruinhoogte) het uitgangspunt is. Dat betekent in de praktijk dat de kering niet door nieuwe activiteiten aangetast of verlaagd mag worden. Het waterschap heeft als waterkeringbeheerder de zorgplicht dat de regionale kering aan de norm moet voldoen. Voor het dijktraject Zanddijk - Molendijk betekent dit dat de huidige feitelijke afmetingen en vorm in stand moeten blijven. Versterking of ophoging is niet aan de orde.

Geluidshinder

Welke maatregelen worden genomen om extra geluid langs de nieuwe weg te beperken?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar geluidshinder van de nieuwe situatie. We streven ernaar om in de nieuwe situatie niet meer geluidshinder te veroorzaken dan in de oude situatie. Onder andere door geluidwerend asfalt. Tijdens de omgevingsdialoog kunnen bewoners meedenken over maatregelen.