Zanddijk; Proces en aanpak

Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorstel om de bestaande weg in twee fasen aan te pakken. We beseffen dat het een groot project is met impact in het gebied, met name voor omwonenden langs het tracé. Daarom betrekken we hen én andere belanghebbenden bij de verdere uitwerking van het plan. Zo voeren we gesprekken met direct betrokkenen. We organiseren vanwege de coronamaatregelen digitale bijeenkomsten, en als het kan, fysieke bijeenkomsten.

Verkeerssituatie op de Zanddijk

Tegelijk werken we er nu aan om het schetsontwerp waarin de contouren zijn aangegeven, verder uit te werken naar een definitief ontwerp. Begin 2022 wordt een aantal sessies georganiseerd om het ontwerp van de Zanddijk, toe te lichten en wensen, ideeën en verbeteringsmogelijkheden te inventariseren.

Gefaseerde aanpak

Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorstel om de bestaande weg in twee fasen aan te pakken. We starten met fase 1, de zogenaamde kop en staart van het project. In fase 2 pakken we het middenstuk aan.

Fase 1

Start met het aanpassen van de rotonde bij Nishoek, zodat deze meer verkeer kan afwikkelen en de doorstroming op de op- en afritten van de A58 verbetert. Ook komt er een nieuwe weg naar het bedrijventerrein Olzendepolder. Daardoor wordt het rustiger op de Molendijk. De Molendijk wordt een zogenaamde erftoegangsweg waar een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur gaat gelden.

Fase 2

In de tweede fase wordt het middenstuk van de totaaloplossing aangepakt; de Zanddijk en de spoorwegovergang. De Zanddijk wordt verbreed, bochten flauwer gemaakt en er komt een parallelweg voor bestemmings- en langzaam verkeer. Over het spoor wordt in samenwerking met Prorail een viaduct aangelegd, die de gelijkvloerse spoorwegovergang vervangt. Daarmee wordt de verkeersveiligheid en doorstroming aanzienlijk verbeterd. Ook is er speciale aandacht voor fietsveiligheid. Zo is op dit moment een fietstunnel voorzien bij de oversteek Grintweg.

Door het werk op te delen in fasen, kunnen we starten met de voorbereiding van het aanpassen van de rotonde Nishoek. Tegelijk vinden in de eerste fase persoonlijke gesprekken plaats met bewoners van de Zanddijk over de gevolgen van de verbreding. Daarnaast gaan we in gesprek met bewoners en weggebruikers over het ontwerp van de Zanddijk. Specifieke voorbeelden zijn de oversteekmogelijkheden en de landschappelijke inpassing (bomen en struiken). Het gewenste resultaat is het vaststellen van het ontwerp van de Zanddijk.