De Europese unie en de Nederlandse overheid willen met het EFMZV bijdragen aan de verwezenlijking van het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid. Centraal element daarin is duurzaam gebruik en instandhouding van de hulpbronnen.

Concreet staan in de Nederlandse aanpak centraal:

  • de invoering van de aanlandplicht,
  • verdere verduurzaming van de visserij en aquacultuur en
  • verbetering van de rendementen in de visserij- en aquacultuurketen.

Voor de ondersteuning van concrete projecten die bijdragen aan deze doelstellingen is in de periode 2014 – 2020 in totaal bijna € 130 miljoen subsidie beschikbaar.

Voor wie bestemd ?

In het kader van het EFMZV kunnen onder andere ondernemers in de visserij- of aquacultuurketen, publiekrechtelijke organisaties en onderzoeksinstellingen voor subsidie in aanmerking komen.

Hoe en wanneer vraag ik subsidie aan ?

Het subsidieprogramma is onderverdeeld in een aantal prioriteiten die vervolgens weer onderverdeeld zijn in maatregelen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u nadere informatie over de inhoud van de prioriteiten en maatregelen en de periode waarin subsidie kan worden aangevraagd. Ook kunt u zich daar abonneren op de nieuwsbrief van de Rijksdienst. Zie voor meer informatie: www.rvo.nl.

Openstellingen

Openstelling regeling Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij 2017: gesloten.

Van 15 juni – 31 augustus 2017 werd de regeling Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij 2017 opengesteld. Deze subsidie was bedoeld voor ondernemers in de visserij en erkende visserijorganisaties ter bevordering van innovaties die gericht zijn op: a) rendementsverbetering in zowel de visserij zelf als in de verwerking en afzet van visserijproducten en b) op waardevermeerdering in de keten en het versterken van vraagsturing.

Voor deze openstelling en voor alle toekomstige openstellingen, willen wij benadrukken dat het van belang is om tijdig te starten met het indienen van uw aanvraag. Wij adviseren u een QuickScan te laten doen, waarbij u uw plannen eerst op enkele hoofdpunten kunt laten checken.

Openstelling Innovatieprojecten aquacultuur 2017: is gesloten.

Tot 13 juli 2017 konden aanvragen ingediend worden om gebruik te maken van deze regeling. Deze subsidie was bedoeld voor schelpdierkwekers, aquacultuurondernemers en viskwekers ter bevordering van innovaties ter verduurzaming van en rendementsverbetering in de schelpdiersector, de viskweek maar ook nieuwe vormen van aquacultuur zoals zilte landbouw. De kans is aanzienlijk dat er in 2018 een nieuwe openstelling komt.

EFMZV Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is beschikbaar in twee versies:

Eindverslag EVF

Het Europees Visserij Fonds (2007-2013) is afgerond en er is een eindverslag naar de Europese Commissie gestuurd. Staatssecretaris Van Dam heeft opdracht gegeven om het EVF te evalueren. Lees meer in de publieksversie van het Eindverslag Europees Visserijfonds 2007-2013.