Zetelverdeling Provinciale Staten Zeeland per 28 maart 2019

Wat gebeurt er na de verkiezingen van 20 maart?

De Provinciale Statenverkiezingen zijn voorbij en de vorming van een nieuwe Provinciale Staten en een nieuw college van Gedeputeerde Staten kan beginnen.

Definitieve uitslag

Na de voorlopige telling wordt de exacte zetelverdeling berekend. De definitieve uitslag is bekend.

Voor interactieve grafieken van de verkiezingsuitslag kijkt u op de website van Zeeland Stemt.

Duidingsdebat

Twee dagen na de verkiezingen, op 22 maart 2019, gingen de lijsttrekkers van de in Provinciale Staten gekozen politieke partijen met elkaar in gesprek over de uitkomst van de verkiezingen. Zij blikten terug op de afgelopen campagne periode, en reflecteerden op de verkiezingsuitslag en de opkomstcijfers. Ook gingen zij in op het vervolg van het proces van coalitievorming. 

Onderhandelingen

Na de verkiezingsuitslag gaan de politieke partijen met elkaar onderhandelen om te komen tot de vorming van een dagelijks provinciebestuur: het college van gedeputeerde staten (GS). Gebruikelijk is dat de grootste fractie hiervoor het initiatief neemt.

Veel organisaties grijpen het moment van collegevorming aan om aandacht te vragen voor vraagstukken die men belangrijk vindt voor de komende bestuursperiode. Mocht u input willen leveren, dan kunt u uw bijdrage mailen naar: coalitievorming2019@zeeland.nl. Of stuur uw bijdrage schriftelijk aan:

Provincie Zeeland
o.v.v. Coalitieonderhandelingen 2019
Postbus 6001,
4330 LA Middelburg

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging en wij dragen er zorg voor dat uw inbreng onder de aandacht komt van de onderhandelaars. Over eventuele vervolgstappen wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Akkoord

De partijen die met elkaar in zee willen gaan, sluiten een akkoord, waarin zij afspraken maken over de aanpak van belangrijke kwesties en over de samenstelling van het te vormen college van Gedeputeerde Staten (de zetelverdeling en de verdeling van portefeuilles).

Vorming nieuw college van Gedeputeerde Staten

De partijen die afgesproken hebben samen te gaan werken (coalitiepartijen) dragen de nieuwe leden van GS voor. De kandidaten hoeven geen Statenlid te zijn. In een Statenvergadering worden de nieuwe collegeleden benoemd.