Beleidskader Jeugdzorg 2013 e.v.

21 december 2012
|
Publicatie

Dit beleidskader geeft aan op welke manier de komende jaren invulling gegeven wordt aan de jeugdzorg in Zeeland. Het vormt de basis voor de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's en geeft het financieel kader aan.

Publicatie

We willen de kwaliteit van de jeugdzorg zo optimaal mogelijk houden en zorg dragen voor een zorgvuldige overdracht aan de gemeenten in 2015.

Bij de jeugdzorg zijn we gebonden aan de kaders van de Wet op de Jeugdzorg en het daarbij behorende financiële kader.

Het beoogde effect willen we behalen met de volgende drie doelstellingen:

  • cliënten in de jeugdzorg snel, effectief en efficiënt helpen De wachttijden voor geïndiceerde zorg in Zeeland zijn teruggedrongen tot maximaal vier weken. Het aantal wachtenden langer dan 9 weken is 0. Wachtlijsten Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg: De (landelijke) norm is dat er binnen vijf werkdagen na melding van het vermoeden van kindermishandeling een onderzoek start. De wachtlijst bij het AMK bestaat uit het aantal meldingen waarbij het onderzoek na vijf dagen nog niet is gestart. Het streven is deze op 0 te houden.
  • het reguleren van de instroom van jongeren in de jeugdzorg Bureau Jeugdzorg is ook in 2013 24 uur bereikbaar via crisisdienst/Kindertelefoon. Ook mag er geen wachtlijst zijn bij het AMK. Om de doorlooptijd tussen instroom en eerste aanspraak op hulp zo kort mogelijk te houden, streven wij ernaar dat 85% van de cliënten binnen 12 weken een eerste afspraak heeft.
  • zorgen voor gestructureerd preventief jeugdbeleid Alle gemeenten werken in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) met (bewezen) effectieve methodieken bij het ondersteunen van en hulp aan opvoeders. De door de Provincie Zeeland in 2012 geleverde transitie-manager, zal in 2013 het proces van transitie in de jeugdzorg verder begeleiden tot de overdracht. De feitelijke datum is afhankelijk van besluitvorming in de Tweede Kamer.

Hieronder vindt u de voorgaande uitgaven: