Deze beleidsnota bevat het beleid van de Provincie Zeeland betreffende de Wet natuurbescherming, die per 1 januari 2017 overgegaan is van het Rijk naar de provincies.

Deze beleidsnota Natuurwetgeving is een actiepunt voortvloeiend uit de Natuurvisie die is vastgesteld in april 2017.

Met het beleid wil de Provincie Zeeland aangeven hoe de natuur in Zeeland beschermd wordt en welke specifieke Zeeuwse zaken nog extra gedaan worden bovenop de bestaande wettelijke verplichtingen vanuit Europa of Nederland.
De Provincie Zeeland wil duidelijkheid bieden aan de voorkant en hiertoe zullen, na het vaststellen van het beleid, nog diverse beleidsregels inzake de uitvoering worden uitgewerkt door Gedeputeerde Staten.

Na consultatie van het maatschappelijk veld is deze beleidsnota Natuurwetgeving door Provinciale Staten vastgesteld op 7 december 2018.