Kadernotitie Energie en Klimaat in Zeeland

1 augustus 2012
|
Publicatie

Er is een energietransitie gaande van fossiele brandstoffen en grondstoffen naar een meer hernieuwbare energiehuishouding. Dit wordt breed gedragen: door overheden op alle schaalniveaus en het bedrijfsleven. Ook het aantal burgerinitiatieven neemt toe. Zo worden er initiatieven opgezet om collectief zonnepanelen te kunnen inkopen of wordt er samengewerkt om wijken en dorpen CO2 neutraal te maken.

Publicatie

Zeeland kenmerkt zich door zon, wind, water en groene grondstoffen. Deze elementen bieden kansen voor hernieuwbare energie, maar ook voor schone, conventionele energie, door de aanwezigheid van koelwater, goede toegang vanuit zee voor aanlevering van grondstoffen en het aanwezige transportnetwerk. In deze kadernotitie wordt het onderwerp energie (conventioneel, nucleair en hernieuwbaar), op integrale wijze benaderd vanuit de economische perspectieven van het transitieproces. Daarom sluit deze kadernotitie nauw aan op de Economische agenda, zowel met betrekking tot de doelen als de werkwijze met business cases.

De kernvraag voor deze kadernotitie is:
'Hoe versterken we de energiesector in Zeeland op een manier die voor de Zeeuwse economie de beste kansen biedt en tegelijk de transactie naar een koolstofarme economie faciliteert. De rol die de Provincie Zeeland daarbij het beste past is direct daaraan gekoppeld.'

Met deze kadernotitie wordt aan Provinciale Staten de keuze voorgelegd tussen drie beleidsopties voor het Energie en Klimaatbeleid van de provincie. Provinciale Staten vergaderen over deze kadernotitie op 3 september 2012 (commissie REW) en op 28 september 2012 (plenaire vergadering)