Het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 toont de natuurgebieden en agrarische beheergebieden van Zeeuwse Netwerk Natuur (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur oftewel EHS) en is het provinciale beleidskader voor verwerving, functieverandering, inrichting en beheer van natuur en landschap. Het Natuurbeheerplan 2016 vervangt het Natuurgebiedsplan Zeeland uit 2009 en de diverse kleine planwijzigingen die sindsdien zijn vastgesteld.

Het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 is opgesteld in nauwe samenwerking met de diverse organisaties in Zeeland die zich bezighouden met de ontwikkeling van het buitengebied, in het bijzonder de terreinbeheerders, de agrarische natuurverenigingen, de particuliere natuurbeheerders, de ZLTO en de Dienst Landelijk Gebied. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de vele voorstellen en inspraakreacties die zijn ingediend.

Het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 is toegespitst op het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Dat betekent dat men het plan kan gebruiken voor het aanvragen van subsidie voor functieverandering, inrichting en natuur- en landschapsbeheer met ingang van het jaar 2016.

De in dit Natuurbeheerplan genoemde subsidiebepalingen en subsidiebedragen zijn aan verandering onderhevig. Voor actuele gegevens kan men https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/ raadplegen.