Omgevingsbalans 2012, nulmeting Omgevingsplan

15 januari 2013
|
Publicatie

Het Omgevingsplan stelt een groot aantal doelen. De doelen worden nagestreefd door gerichte uitvoeringsacties. Bij een goede uitvoering van het plan is het ook belangrijk periodiek te meten hoe het gaat met de uitvoering van dat plan.

 

Publicatie

Op 28 september 2012  hebben provinciale staten het Omgevingsplan Zeeland 2012 - 2018 vastgesteld. Het Omgevingsplan geeft in hoofdzaak aan wat de provincie de komende 6 jaar doet voor:

  • een goede ruimtelijke ordening
  • een gezond leefmilieu en
  • een goed waterbeheer.

Om een goede meting te kunnen uitvoeren is het ook nodig vast te stellen wat de stand van zaken is bij de start van de uitvoering van het plan.

Met het oog daarop hebben gedeputeerde staten de zogenaamde 'Nulmeting' vastgesteld. In dat document worden de 'beginwaarden' genoemd die zijn vastgesteld bij de start van de uitvoering van het Omgevingsplan.

Een paar voorbeelden:

  • De provincie wil dat de milieubelasting van bedrijven in Zeeland in 2018 is verminderd. De uitstoot van verschillende verontreinigende stoffen wordt gemeten. In de nulmeting worden de beginwaarden vermeld. In 2018 wordt aan de hand van meetresultaten bekeken of het doel (vermindering van milieubelasting) is behaald.
  • De provincie streeft naar een goed werkende woningmarkt en een evenwichtige ontwikkeling in de kwaliteit en het aantal woningen. Daarbij wordt onder meer gestreefd naar het maken van afspraken met gemeenten over aantallen en typen woningen en ook over de plaatsen waar nieuwe woningen worden gebouwd. De provincie zet tevens geld in voor projecten die de woningmarkt ondersteunen. In de nulmeting wordt de situatie beschreven bij start van uitvoering van het nieuwe Omgevingsplan.