Verantwoorde Risico's - Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 - 2018

1 juli 2012
|
Publicatie

De provincie richt zich op het voorkomen van ongevallen door het zoveel mogelijk beperken van risico's waaraan burgers worden blootgesteld die verbonden zijn aan de productie, de verwerking en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Publicatie

Externe veiligheid in stedelijk gebied is primair de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het provinciaal externe veiligheidsbeleid rust op twee pijlers:

 1. De effectieve en efficiënte uitvoering van wet- en regelgeving.
 2. Invulling van de eigen beleidsvrijheid met locatiebeleid als belangrijkste instrument.

Om de doelstelling te realiseren worden de volgende drie sporen gevolgd:

 • Brongericht beleid. Via vergunningverlening en handhaving worden de oorzaken van risico's aangepakt.
 • Omgevingsgericht beleid. Door ruimtelijke inrichtingsmaatregelen wordt gezorgd voor een zo veilig mogelijke leefsituatie. In dit beleid staat een gebiedsgerichte benadering centraal.
 • Rampenbestrijding. Hierbij gaat het om de voorbereiding op (de bestrijding van) calamiteiten. Dit is primair het domein van de Veiligheidsregio. De Commissaris van de Koningin heeft een coördinerende taak bij de rampenbestrijding.

In de beleidsvisie 'Verantwoorde risico's' wordt onder meer de volgende belangrijkste zaken vastgelegd:

 • In welke situaties de provincie een (uitgebreide) verantwoording van het groepsrisico vereist.
 • Concentreren van risicobronnen door bij wijziging van bestemmingsplannen van bedrijventerreinen - waar risicovolle activiteiten worden toegestaan - vast te leggen welke bedrijfscategorieën worden toegelaten (categorieën risicovolle bedrijven) en welke bedrijfscategorieën dus niet.
 • Stimuleren van inherente veiligheid bij bedrijven.
 • Daar waar mogelijk en zinvol wordt het instrument van een veiligheidscontour toegepast.
 • In navolging van de veiligheidscontour Vlissingen- Oost (Sloegebied) onderzoeken waar nog meer het instrument van een veiligheids­contour toegepast kan worden (Kanaalzone).
 • Veiligheid een belangrijk aandachtspunt laten zijn bij ontwikkeling van kantoren op stationslocaties.

Gemeenten worden gestimuleerd om in overleg met de Veiligheidsregio te onderzoeken hoe de risico's kunnen worden verminderd. De provincie werkt samen met de gemeenten en organiseert en bevordert kennisuitwisseling. Daarnaast verzorgt de provincie vergunningverlening, toezicht en handhaving voor BRZO en IPPC bedrijven.