Verkeers- en Vervoersplan Zeeland 2013 - Actieprogramma

22 januari 2013
|
Publicatie

Het Actieprogramma PVVP Zeeland is het jaarlijkse uitvoeringsprogramma van het Provinciale Verkeer- en Vervoersplan Mobiliteit op Maat (PVVP). De provincie werkt hierin samen met diverse partners en overheden aan verbetering van de mobiliteit en verkeersveiligheid in de provincie.

Publicatie

In het actieprogramma zijn voor het komend jaar alle acties, projecten en investeringen op een rijtje gezet. Daarbij vindt een integrale afweging van menskracht en middelen plaats.

Per sectoraal beleidsterrein zijn in het PVVP doelstellingen, prestaties en indicatoren opgenomen. In de programmabegroting komen deze weer terug. Om de verbinding tussen het PVVP, de programmabegroting 2013 en de concrete activiteiten en acties te kunnen leggen, wordt in ieder hoofdstuk aangegeven wat de belangrijkste kaders en doelstellingen van het beleid zijn.

Het meerjarenprogramma voor de infrastructuur (MIZ) maakt onderdeel uit van dit actieprogramma en de daarin opgenomen investeringen zijn nadrukkelijk gekoppeld aan de beleidsuitgangspunten van het PVVP. Hebben de meer beleidsmatige acties betrekking op 2013, de voorgenomen investeringen zijn toegelicht tot en met het jaar 2017.

De projecten, de doelstellingen daarvan alsmede de gehanteerde criteria zijn terug te vinden in het projectenboek dat als bijlage bij dit programma is gevoegd.

 Beleidskader

Het beleidskader bestaat uit het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan Zeeland (PVVP) en de uitwerking daarvan in sectornota's:

  • Wegencategoriseringsplan;
  • Actieplan Fiets;
  • Beleidsplan Openbaar Vervoer;
  • Beleidsplan Goederenvervoer;
  • Beleidsplan Verkeersveiligheid;

Hieronder vindt u de voorgaande uitgaven: