Zeeuwse Nota Waterkeringen 2016-2021

1 september 2016
|
Publicatie

Zeeland moet - nu en op de lange termijn - worden beschermd tegen overstromingen, zodat de inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Daarnaast willen we in de waterkeringszone de kansen benutten om veiligheid tegen overstroming te combineren met ruimtelijke opgaven, economische ontwikkelingen, recreatie en toerisme en natuur.

Publicatie

Dat vraagt om een goede afstemming en samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor de waterkeringen en de waterveiligheid. Dit krijgt gestalte via het Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringen, waarin provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, de Zeeuwse gemeenten, Rijkswaterstaat Zee en Delta en de Veiligheidsregio Zeeland zich hebben verenigd.

Deze samenwerking heeft een lange geschiedenis en heeft in 2010 geleid tot de vaststelling van een gezamenlijk beleidskader en een gezamenlijke ambitie voor de waterkeringszorg via de Zeeuwse Nota Waterkeringen 2010. Veel van deze ambities zijn in de afgelopen jaren gerealiseerd, terwijl er sinds 2010 sprake is van nieuwe landelijke ontwikkelingen, zoals het Deltaprogramma.

Landelijke ontwikkelingen behoeven vaak een regionale uitwerking en leiden tot nieuwe opgaven in de regio. Opgaven die veelal alleen via samenwerking tussen partijen kunnen worden uitgevoerd. Dat vormde reden om in het Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringen nieuwe beleidsafspraken te maken en een gezamenlijke ambitie te bepalen via de vaststelling van de Zeeuwse Nota Waterkeringen 2016-2021.

In de nota geeft het Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringen aan hoe in Zeeland de veiligheid tegen overstroming gehandhaafd gaat worden. Vervolgens komt aan bod hoe Zeeland zich zal gaan wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering en de extreme weerssituaties die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij wordt aandacht besteed aan een goede crisisbeheersing.

Een tweede belangrijk onderdeel van de nota is het benutten van kansen om werk met werk te maken, zowel bij de versterking van de waterkering als bij het zandsuppletieprogramma.

Een voornaam onderdeel  van de nota is tot slot de afstemming tussen de verschillende overheden en het stimuleren van een optimale samenwerking.

Hieronder vindt u de voorgaande nota Waterkeringen: