Een verkeersbesluit gaat bijvoorbeeld over het instellen van een maximum snelheid, een parkeerverbod, het afsluiten van wegen of het toekennen van een parkeervergunning. U vindt hier een overzicht van de laatst genomen verkeersbesluiten door Gedeputeerde Staten. Verkeersbesluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant op www.overheid.nl. Daar vindt u het archief van de verkeersbesluiten van de Provincie Zeeland.

Verkeersbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich op de openbare weg dienen te gedragen. U kunt zelf ook een verzoek bij de wegbeheerder indienen om een verkeersbesluit te nemen. Als een verkeersbesluit genomen is, wordt het gepubliceerd en rechtstreeks verzonden naar de aanvrager. Tegen een genomen verkeersbesluit kan beroep worden ingediend bij de rechtbank.

Voorwaarden

U kunt een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit indienen als dat aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

  • De veiligheid op de weg wordt vergroot
  • Weggebruikers en passagiers worden beschermd
  • De weg daarmee in stand wordt gehouden en de bruikbaarheid gewaarborgd
  • De vrijheid van verkeer wordt gewaarborgd
  • Overlast, hinder of schade door het verkeer wordt voorkomen of beperkt
  • Aantasting door het verkeer van het karakter of de functie van bepaalde objecten of gebieden wordt voorkomen of beperkt

Het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit moet u indienen bij de beheerder van de weg. Voor wegen die in het beheer zijn van de Provincie is dat Gedeputeerde Staten. De hieronder genoemde verkeersbesluiten zijn een kopie van de officiële bekendmakingen in de Staatscourant.

Overzicht verkeersbesluiten

 

Pagina's