Wet natuurbescherming overzicht reguliere besluiten 1 juli t/m 31 december 2018

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Stichting Het Zeeuwse Landschap met kenmerk ZK18000040

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 17 december 2018 in het kader van artikel artikel 3.10 in samenhang met artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming Ontheffing hebben verleend aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor het doden van vossen tussen zonsondergang en zonsopkomst met behulp van het geweer, ondersteund door een auto, een restlichtversterker en een warmtebeeldkijker in een gebied rondom de Yerseke Moer.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Stichting Het Zeeuwse Landschap met kenmerk ZK18000040

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 17 december 2018 in het kader van artikel artikel 3.10 in samenhang met artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming Ontheffing hebben verleend aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor het doden van vossen tussen zonsondergang en zonsopkomst met behulp van het geweer, ondersteund door een auto, een restlichtversterker en een warmtebeeldkijker in een gebied rondom de Yerseke Moer.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Adviesbureau Wieland met kenmerk ZK18000126

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 10 december 2018 op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Adviesbureau Wieland voor het vangen van vleermuizen met behulp van mistnetten ten behoeve van onderzoek naar de verspreiding van deze soorten in Zeeland.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Lions Club Schouwen-Duiveland met kenmerk ZK18000148

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 november 2018 op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan de Lions Club Schouwen-Duiveland voor het North Sea Beach Golf evenement op elke derde zaterdag van september van 2020 t/m 2025 ter plaatse van het strand van Renesse tussen de duinovergangen Watergat en Verklikkerduinen.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan de Stichting Natuurstad Rotterdam met kenmerk 18929912

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 20 november 2018 een ontheffing hebben verleend zoals aangegeven in artikel 3.5.1.1 van de Provinciale Milieuverordening Zeeland aan de Stichting Natuurstad Rotterdam, voorheen gemeente Rotterdam. Dit ten behoeve van het verzamelen en terugplaatsen van organismen uit de Zeeuwse wateren (Grevelingen en Oosterschelde) voor educatieve doeleinden. Deze ontheffing is geldig vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan de gemeente Schouwen-Duiveland met kenmerk ZK18000146

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 47 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan de gemeente Schouwen-Duiveland voor het vernielen van een zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis tijdens sloop van een onderwijsgebouw voor de herontwikkeling van Hatfieldpark 1-2 in Zierikzee.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Brouwerseiland B.V., met het kenmerk ZK18000154

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 31 oktober 2018 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming een (tweede) wijzigingsvergunning hebben verleend aan Brouwerseiland B.V. voor het op één onderdeel wijzigen van de op 6 december 2016 verleende vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de aanleg, bouw en het in gebruik hebben van het project Brouwerseiland in en/of in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden Grevelingen, Voordelta, Oosterschelde, Kop van Schouwen en Duinen Goeree & Kwade Hoek.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan de gemeente Sluis met kenmerk ZK18000128

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 11 oktober 2018 op grond van artikel 3.8, van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan de Gemeente Sluis voor het opzettelijk verstoren en het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis in het kader van de herontwikkeling van de stadswallen van Sluis.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Vleesveebedrijf de Piemontees met kenmerk ZK18000131

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 24 september 2018 op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Vleesveebedrijf de Piemontees voor het doden van brandganzen ten behoeve van schadebestrijding op een landbouwperceel in de gemeente Sluis.

Ontheffing Wet natuurbescherming ZK18000136

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 34 in het kader van artikel 3.5 soorten Habitatrichtlijn van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. voor het vernielen van een paarverblijf van de gewone dwergvleermuis tijdens werkzaamheden bij de transformatie van het havengebied te Breskens.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000127

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 22 augustus 2018 op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Adviesbureau Wieland B.V. voor het vangen van (spits)muizen met behulp van lifetraps ten behoeve van onderzoek naar de verspreiding van deze soorten in Zeeland.

Ontheffing Wet natuurbescherming ZK18000137

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 10 augustus 2018 op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Naturistenvereniging Zeelandia voor het wegnemen van een nest van een Buizerd op de locatie “De Schone Waardin” nabij Ritthem.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000065

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 23 juli 2018 in het kader van artikel 3.5 en 3.34 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan de Gemeente Middelburg voor het verzamelen en uitzetten van eieren en larven van rugstreeppadden en voor het vernielen van voortplantingsplaatsen van rugstreeppadden in verband met de herinrichting van het Molenwaterpark te Middelburg.

Ontheffing Wet natuurbescherming ZK18000125

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 31 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Rialto Zierikzee B.V. voor het vernielen van paarverblijven van de gewone dwergvleermuis tijdens de sloop en herontwikkeling op een nieuwbouwlocatie aan het Haringvlietplein in Zierikzee.

Vergunning Wet natuurbescherming ZK18000122

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 23 juli 2018 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) voor het uitvoeren van archeologisch veldwerk op de slikken bij het verdronken dorp Tolsende nabij Yerseke en voor het organiseren van excursies naar dit verdronken dorp.

WIJZIGING vergunning Natuurbeschermingswet 1998 aan Brouwerseiland B.V. met het kenmerk ZK18000107 / 18016017

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 26 van 2018 op grond van artikel 2.7, jo. Artikel 5.4, eerste lid sub d van de Wet natuurbescherming besloten hebben om de aan Brouwerseiland B.V. verleende vergunning voor de aanleg, bouw en het in gebruik hebben van het project Brouwerseiland in en/of in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden Grevelingen, Voordelta, Oosterschelde, Kop van Schouwen en Duinen Goeree & Kwade Hoek te wijzigen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000099

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 juli 2018 in het kader van artikel 3.34 derde lid van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Stichting Zwerfkatten Nederland voor het uitzetten van verwilderde zwerfkatten, nadat ze zijn gevangen en gesteriliseerd volgens de TNRC methode (binnen in de ontheffing aangewezen gebieden) in de Provincie Zeeland.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000110

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mee dat zij op 2 juli 2018 in het kader van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan VOF Van Loon Rilland voor het vangen van kauwen met behulp van een vangkooi ter voorkoming van schade aan fruitboomgaarden peren op percelen aan de Hoofdweg en Bathseweg te Rilland in de gemeente Reimersweil