Wet natuurbescherming overzicht reguliere besluiten 2019

Ontheffing Wet natuurbescherming, RWS Projecten b.v. met het kenmerk ZK19000143

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 19 december 2019 ontheffing hebben verleend van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming aan RWS Projecten b.v. voor het vernietigen van nestlocaties en rustplaatsen van de huismus (Passer Domesticus). De aangevraagde activiteit bestaat uit het slopen van 32 woningen in deelgebied 15B bestaande uit de Heemskerkstraat, Fr. Naereboutstraat, Willem Barentszstraat en Zuidvlietstraat in Goes.

Ontheffing Wet natuurbescherming, RWS Projecten b.v. met het kenmerk ZK19000143

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 19 december 2019 ontheffing hebben verleend van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming aan RWS Projecten b.v. voor het vernietigen van nestlocaties en rustplaatsen van de huismus (Passer Domesticus). De aangevraagde activiteit bestaat uit het slopen van 32 woningen in deelgebied 15B bestaande uit de Heemskerkstraat, Fr. Naereboutstraat, Willem Barentszstraat en Zuidvlietstraat in Goes.

Verlenging vergunning Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer met het kenmerk ZK19000249

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 17 december 2019 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming de geldigheidsduur hebben verlengd (tot en met 20 februari 2020) van een vergunning aan Staatsbosbeheer voor afschot van damherten op het eiland de Haringvreter in het Natura 2000-gebied Veerse Meer.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Van Leijssen Holding B.V. ZK19000138

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 december 2019 in het kader van artikel 2.7. lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Van Leijssen Holding B.V. voor het realiseren van een installatie voor mestbewerking (compostering), het realiseren van nieuwe opslagsilo’s en het opschalen van de reeds vergunde c.q. bestaande bedrijfsactiviteiten aan de Pelleweg te Poortvliet, gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan ecologisch adviesbureau Melk en Honingh met het kenmerk ZK19000234

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 december 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming om de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de laatvlieger (Eptesicus serotinus) opzettelijk te vangen, opzettelijk te verstoren en één zomer-, kraam- en winterverblijf van de gewone dwergvleermuis en één zomer- en winterverblijf van de laatvlieger te vernielen. Tevens is ontheffing verleend door Gedeputeerde Staten van Zeeland van artikel 3.6, tweede lid, en artikel 3.34, eerste lid, van de Wet natuurbescherming om de gewone dwergvleermuis en laatvlieger onder zich te hebben, te vervoeren en uit te zetten als gevolg van de sloop van de woning aan de Oranjedijk te IJzendijke.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Waterschap Brabantse Delta ZK19000177

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 december 2019 in het kader van artikel 2.7. lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Waterschap Brabantse Delta voor het verwerken van zuiveringsslib aan de Rioolwateringzuiveringsinstallatie Bath aan de Gemaalweg te Rilland, gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Verlenging ontheffing Wet natuurbescherming aan Faunabeheereenheid Zeeland met het kenmerk ZK19000240

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 3 december 2019 de geldigheidsduur van de ontheffing van 19 maart 2019 (kenmerk ZK19000005) met een jaar hebben verlengd, tot en met 31 december 2020. Dit betreft een ontheffing in het kader van artikel 3.17 van de Wet natuurbescherming aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor populatiebeheer door afschot van damherten op het eiland de Haringvreter in het Veerse Meer.

Verlenging vergunning Wet natuurbescherming aan Faunabeheereenheid Zeeland met het kenmerk ZK19000229

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 3 december 2019 de geldigheidsduur van de  vergunning van 17 december 2014 (kenmerk NB.14.034) met een jaar hebben verlengd, tot en met 31 december 2020. Dit betreft een vergunning in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor het uitvoeren van afschot van damherten in Natura 2000-gebieden Kop van Schouwen en Manteling van Walcheren.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Rijkswaterstaat Zee en Delta, met het kenmerk ZK19000120 / 19419552

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 3 december 2019 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Rijkswaterstaat Zee en Delta voor het vanwege de waterveiligheid bestorten van ontgrondingskuilen bij de Oosterscheldekering in de Natura 2000-gebieden Voordelta en Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Rijkswaterstaat Zee en Delta, met het kenmerk ZK19000223 / 19430952

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 november 2019 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming wijzigingsvergunning hebben verleend aan Rijkswaterstaat Zee en Delta voor het vanwege de waterveiligheid uitvoeren van vooroeverbestortingen in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Zee&Bra Bouw & Ontwikkeling B.V. ZK19000221

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 25 november 2019 in het kader van artikel 2.7. lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Zee&Bra Bouw & Ontwikkeling B.V. voor de sloop en nieuwbouw (en daarna het gebruik) van een woning, op de locatie Laone in Renesse, gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan North Sea Port met het kenmerk ZK19000151

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 november 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van een nestplaats van de buizerd (Buteo buteo). Als gevolg van het kappen van een bomenrij aan de Autrichehavenweg.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Zeeuwse Projectbouwmij Fraanje B.V. met het kenmerk ZK19000136

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 november 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren en vernielen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) tijdens de sloop van hotel Wijde Landen aan de verlengde Dishoekseweg 13 te Dishoek.

Ontheffing Wet natuurbescherming, Rijkswaterstaat met kenmerk ZK19000176

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 18 november 2019 ontheffing van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend aan Rijkswaterstaat voor het verstoren en het beschadigen of vernielen van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) tijdens het slopen van het kantoor en zoutloods bij de Krammersluis 6 te Bruinisse.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan adviesbureau Melk en Honingh met het kenmerk ZK19000201

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 29 oktober 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van een zomer- en winterverblijf van de gewone dwergvleermuis als gevolg van de sloop van het receptiegebouw op camping de Veerhoeve.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Bogor projectontwikkeling met het kenmerk ZK19000141

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 10 oktober 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen en vernielen van nestlocaties van de gierzwaluw en van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis voor het slopen van de woning aan de Nieuwstraat te Goes.

Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming ZK19000178

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 2 oktober 2019 een vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming van ZPF voor de sloop, nieuwbouw en exploitatie van hotel Wijde Landen in Dishoek hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden.

Besluit tot wijziging vergunning Wet natuurbescherming ZK19000172

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 oktober 2019 op grond van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming hebben besloten om de vergunning, verleend op 6 januari 2015 aan Staatsbosbeheer, voor afschot van damherten in Natura 2000-gebied Veerse Meer, te wijzigen.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Wageningen Marine Research met kenmerk ZK19000163

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 17 september 2019 op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Wageningen Marine Research een vergunning hebben verleend voor het vangen en zenderen van gewone- en grijze zeehonden in Natura 2000- gebied Voordelta ten behoeve van onderzoek.

Vergunning Wet natuurbescherming aan N.J. Verschuure B.V. met kenmerk ZK19000157

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 augustus 2019 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan N.J. Verschuure B.V. een wijzigingsvergunning hebben verleend voor het op experimentele basis beroepsmatig handmatig rapen van Japanse oesters op de vrij toegankelijke droogvallende slikken en platen in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. De wijziging betreft een wijziging van de tenaamstelling van de vergunning.

Vergunning Wet natuurbescherming ZK19000148

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 augustus 2019 op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming een wijzigingsvergunning hebben verleend voor het storten van baggerspecie uit de buitenhaven van Vlissingen in verspreidingsvak W9 of W10 in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Wijziging vergunning Wet natuurbescherming aan Beroepsvissers op Oosterschelde, met het kenmerk ZK19000114 / 19018366

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 30 van 2019 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming wijzigingsvergunning hebben verleend aan de Vereniging van Beroepsvissers op de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta voor vaste vistuigvisserij in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Krijn Verwijs B.V. met het kenmerk ZK19000104

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 juni 2019 in het kader van artikel 2.7. lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Krijn Verwijs B.V. voor het verwerken van geïmporteerde schaal- en schelpdieren en het lozen van proceswater afkomstig van deze activiteit, op de locatie Sepia in Yerseke, in de nabijheid van Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming aan restaurant de Kromme Watergang met het kenmerk ZK19000106

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 juni 2019 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan restaurant de Kromme Watergang voor het houden van lunches op de plaat van Breskens gelegen in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan gemeente Borsele met het kenmerk ZK19000066

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 14 mei 2019 ontheffing hebben verleend van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen en vernielen van verblijfplaatsen en verstoren van de gewone dwergvleermuis voor het slopen van de bodewoning te Stenevate, Heinkenszand.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan E-Connection Project B.V.  met het kenmerk ZK19000098

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 mei 2019 op grond van artikel 3.3 en 3.8 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan E-Connection Project B.V. voor het jaarrond verzamelen van windturbineslachtoffers (vogels en vleermuizen) bij de bestaande windparken van E-Connection in Zeeland en de nog te ontwikkelen windparken op de Oosterscheldekering E-Connection.

Besluit vergunning Wet natuurbescherming aan Erik van den Bos, architect, met het kenmerk ZK19000089

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 29 april 2019 op basis van artikel 2.7, derde lid van de Wet natuurbescherming, een vergunning hebben verlengd aan Erik van den Bos. De vergunning is verlengd voor een eerder verleende vergunning met het kenmerk NB.16.053. de vergunning heeft betrekking op het realiseren van een nieuwbouwwoning aan de Vroonweg te Renesse.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Waterschap Scheldestromen met het kenmerk ZK19000081

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 16 april 2019 op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Waterschap Scheldestromen voor het herstellen van de steenbekleding in Noord-Beveland op de locaties Westnol, Noordhoeksnol en Havendam Kats, gelegen in of grenzend aan Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Rijkswaterstaat Zee en Delta, met het kenmerk ZK19000078 / 19010144

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 3 april 2019 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming wijzigingsvergunning hebben verleend aan  Rijkswaterstaat Zee en Delta voor het verlengen van de geldigheidstermijn van de vergunning Natuurbeschermingswet 1998 (kenmerk 16016421 / NB.16.047) voor het uitvoeren van bestortingswerkzaamheden aan de vooroevers op acht locaties in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning Wet natuurbescherming aan North Sea Port Netherlands N.V. met het kenmerk ZK19000068

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 april 2019 op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan North Sea Port Netherlands N.V., voor het verspreiden van baggerspecie, afkomstig uit de buitenhaven in Vlissingen in een aangewezen verspreidingsvak wat is gelegen in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan ASR Dutch Prime Retail Projects B.V. met het kenmerk ZK19000069

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 april 2019 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan ASR Dutch Prime Retail Projects B.V. voor het verstoren van gewone dwergvleermuis en laatvlieger, en voor het beschadigen en vernielen van verblijfplaatsen van deze soorten ter plaatse van de Pottenbakkerssingel te Middelburg.

Vergunning Wet natuurbescherming aan World of Oysters B.V met het kenmerk ZK19000058

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 maart 2019 op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan World of Oysters B.V. voor het verwerken van geïmporteerde schelpdieren op de locatie Krab in Yerseke, in de nabijheid van Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Stichting d’Onte, met het kenmerk ZK18000224

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 maart 2019 op grond van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting d’Onte voor het winnen van zand in de Schaar van Waarde en het in gelijke hoeveelheid terugstorten van gewonnen Noordzeezand op de Suikerplaat, de zogeheten “Zandruilproef Westerschelde” in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan gemeente Sluis met het kenmerk ZK19000002

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 maart 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen van verblijfplaatsen en verstoren van de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis en de baardvleermuis voor het openstellen van de Stenen Beer te Sluis.

Wijziging ontheffing Omgevingsverordening Zeeland 2018 aan Stichting Anemoon met kenmerk 19006557

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 maart 2019 in het kader van artikel 3.6 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 de ontheffing van 4 februari 2019 met kenmerk 19001529 hebben gewijzigd door voorschrift 6 in te trekken en voorschrift 6a aan dit besluit te verbinden.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Waterschap Scheldestromen, met het kenmerk ZK19000050 / 19003355

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 19 februari 2019 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Waterschap Scheldestromen voor het project bodembescherming ’t Killetje te Breskens in/nabij het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK19000007

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op18 februari 2019 in het kader van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van knobbelzwanen met het geweer ter plaatse van enkele percelen aan de Oostdijk, Hogeweg, Slaakweg en Noorddijk op Sint Philipsland.

Ontheffing Omgevingsverordening Zeeland 2018 met kenmerk 19002951

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 februari 2019 in het kader van artikel 3.6 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 een ontheffing hebben verleend voor het verzamelen en vervoeren van zeeorganismen uit de Oosterschelde, Westerschelde, het Veerse Meer en het Zeeuwse deel van het Grevelingenmeer.

Ontheffing Omgevingsverordening Zeeland 2018 aan Stichting Anemoon met het kenmerk 19001529

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 februari 2019 in het kader van artikel 3.6 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 een ontheffing hebben verleend aan Stichting Anemoon voor het verzamelen en vervoeren van zeeorganismen in de Oosterschelde, Westerschelde, het Veerse Meer en het Zeeuwse deel van het Grevelingenmeer.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan woongoed Zeeuws-Vlaanderen met kenmerk ZK18000227

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 30 januari 2019, ontheffing hebben verleend aan woongoed Zeeuws-Vlaanderen van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming nesten, rustplaatsen en eieren van huismus en gierzwaluw opzettelijk te vernielen of te beschadigen of nesten van vogels weg te nemen. Tegelijkertijd is ontheffing verleend in het kader van artikel 3.5, vierde lid, om voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis te beschadigen of te vernielen.
Deze activiteiten vinden plaats tijdens de sloop van 155 woningen verspreid over 19 locaties in Zeeuws-Vlaanderen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000230

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 17 januari 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis tijdens de sloop van een vakantiewoning aan de Nehalenniaweg in Domburg, gemeente Veere. 

Bekendmaking intrekking ontheffingen Wet natuurbescherming verleend aan Faunabeheereenheid

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij in week 3, gelet op het in werking treden van de beleidsnota en de gewijzigde Omgevingsverordening Zeeland 2018, op 16 januari 2019 besloten hebben om een aantal aan de FBE verleende ontheffingen in te trekken. In de Beleidsnota Natuurwetgeving is opgenomen dat voor bepaalde soorten vrijstelling wordt verleend in die gevallen dat aan de Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) een ontheffing voor meerdere jaren én voor een groot gebied is verleend én die voldoen aan bepaalde criteria. In de gewijzigde Omgevingsverordening Zeeland 2018 is vervolgens per soort aangegeven voor welk wettelijk belang, welke middelen en onder welke voorschriften en beperkingen deze vrijstellingen gaan gelden. Dit betekent dat diverse activiteiten waarvoor in het verleden ontheffing aan de FBE is verleend op grond van een vrijstelling, zoals omschreven in de gewijzigde Omgevingsverordening Zeeland 2018 kunnen worden uitgevoerd. Uitvoering van deze activiteiten dient plaats te vinden overeenkomstig het daarvoor goedgekeurd faunabeheerplan. 

Ontheffing Omgevingsverordening Zeeland 2018 aan KMDA - Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen met het kenmerk 19001156

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 januari 2019 in het kader van artikel 3.6 van de Omgevingsvergunning Zeeland 2018 een ontheffing hebben verleend aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen voor het vangen en vervoeren van waterdieren in de Oosterschelde, Veerse Meer, Westerschelde en het Zeeuwse deel van het Grevelingenmeer.

Wijzigingsbesluit ontheffing Wet natuurbescherming aan Windpark Krammer B.V. met het kenmerk ZK18000229.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 januari 2019 op basis van artikel 3.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming een wijzigingsontheffing hebben verleend aan Windpark Krammer B.V. in verband met het aanbrengen van extra stilstandvoorzieningen bij de windturbines wordt de verleende ontheffing van 25 november 2014 (FF/75C/2014/0199), op grond van artikel 75 van de Flora- en Faunawet, gewijzigd.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Investeringsmaatschappij Sluis met kenmerk ZK18000215

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 14 januari 2019 op grond van artikel 3.5 vierde lid van de Wet natuurbescherming een ontheffing hebben verleend aan Investeringsmaatschappij Sluis van het verbod om voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis te beschadigen of vernielen tijdens het bouwklaar maken van het woningbouwperceel Groenevelt II te Sluis.