Met het beleid voor de fysieke leefomgeving draagt de Provincie bij aan een sterke economie, een goed woon- en werkklimaat en kwaliteit van het landelijk gebied. Vaak geeft de Provincie de kaders aan en vullen de gemeenten die kaders in de eigen regio in. Het beleid voor de fysieke leefomgeving is veelomvattend. Het gaat om onderwerpen als woningbouw, leefbaarheid, economie, natuur, milieu, water en bodem, wegen en vaarwegen, landschap.


U zoekt informatie over


Anderen zochten ook


Zoek op onderwerp

Liggen al uw percelen aaneengesloten? Of neemt u noodgedwongen genoegen met percelen die minder gunstig liggen ten opzichte van uw bedrijf of gewenste locatie? Het Kavelruilbureau Zeeland biedt misschien dé mogelijkheid uw bedrijfsvoering, en die van uw collega, te verbeteren.

De Provincie Zeeland heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom, die ze voor het jaar 2022 in pacht zal uitgeven.

De Provincie kiest voor duurzaam bodemgebruik. Hoe we onder andere omgaan met klimaatverandering en duurzame energiehuishouding is uitgewerkt in het stimuleringsprogramma 't Zeeuws Bodemvenster.

Het omgevingsbeleid van de Provincie is vastgelegd in het Omgevingsplan Zeeland 2018. Dit plan omvat het samenhangende beleid voor economie, ruimte, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu.

Het milieubeleid van de Provincie is vastgelegd in het Omgevingsplan Zeeland 2018. Dit plan omvat het samenhangende beleid voor economie, ruimte, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu. In het Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 – 2022 wordt het milieubeleid verder uitgewerkt.

Met het natuurbeleid wil de Provincie bereiken dat de karakteristieke Zeeuwse natuur en het cultuurhistorisch erfgoed behouden blijft.

Voor het regionale waterbeleid zijn de provincies verantwoordelijk. Het beleid sluit aan op landelijk en Europees beleid. De Provincie heeft het beleid vastgelegd in het Omgevingsplan 2012-2018 en de Omgevingsverordening Zeeland 2018.

De Provincie maakt woonafspraken met gemeenten voor voldoende aanbod van woningen die voldoen aan de woonbehoeften van inwoners. Particulieren kunnen tegen 1% rente een lening afsluiten voor aanpassingen in huis.

Zeeland heeft van nature alle ingrediënten in huis voor een gezond en prettig leven.  Gezond in Zeeland wil die in de schoot geworpen rijkdom niet alleen benutten, maar ook nog helpen die verder uit te bouwen en te vermarkten.

De voormalige fosforfabriek Thermphos moet schoongemaakt worden. De werkzaamheden liepen vertraging op en de kosten overstegen de financiële mogelijkheden van de regio. Het Rijk, de Provincie en North Sea Port trekken nu samen op om de sanering tot een goed einde te brengen.

Langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen is nog ruimte voor nieuwe bedrijven. Groei zorgt voor werkgelegenheid en brengt uitbreiding van wegen, havens en sluizen met zich mee.  Tegelijkertijd moet het fijn blijven er te wonen.

Weten hoe de bevolking in Zeeland zich ontwikkelt, is belangrijk voor beleidsmakers. In de bevolkingsprognose maken we een reële inschatting voor de toekomst, op basis van de nieuwste cijfers.

In West Zeeuws-Vlaanderen komt Waterdunen. Kustversterking, nieuwe natuur en recreatie gaan er samen. Dat maakt Waterdunen tot een bijzonder project

In de Oosterschelde verliezen natuur, visserij en recreatie terrein. Uitgangspunt van de Oosterscheldevisie is een goede balans tussen bescherming en behoud van natuur en ruimte voor het gebruik door de recreatie-, visserij-, landbouw- en scheepvaartsectoren.

Een belangrijk deel van ons energieverbruik gaat naar de verwarming van woningen en andere gebouwen, nu nog vaak met aardgas. Hier moet een duurzaam alternatief voor gevonden worden.

De Provincie is bevoegd gezag voor alle luchtvaarterreinen in Zeeland. Daaronder valt Vliegveld Midden-Zeeland, maar ook terreinen voor starts of landingen van luchtballonnen en zeilvliegtuigen.

Subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, opknappen of samenvoegen. 

Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van de Zeeuwse natuurgebieden in stand te houden. Goed beheer van natuur en landschap door terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders stimuleren we met behulp van subsidies.

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van en voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

De Provincie Zeeland stelde samen met de Noorzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het waterschap de Zeeuwse Kustvisie op. 

Zeeland heeft zestien natuurgebieden die deel uitmaken van het Europese netwerk Natura 2000. In de beheerplannen staat onder andere welke activiteiten er toegestaan zijn en wanneer een vergunning nodig is.

De Provincie Zeeland is samen met andere partijen gestart met het maken van een visie voor het Veerse Meer en omgeving voor de periode 2020-2030. In de visie staat hoe het gebied er in 2030 uit zou moeten zien en wat daarvoor nodig is.

De Deltabeslissingen van het Rijk spelen in op de klimaatverandering. Er komen nieuwe normen voor waterveiligheid en we houden bij ruimtelijke plannen rekening met een mogelijke overstroming. De Provincie heeft een belangrijke rol bij de ruimtelijke plannen die hieruit voortkomen.

Slim omgaan met zand is een pilot, waarbij een zo groot mogelijk maatschappelijk en economisch rendement in de regio wordt gerealiseerd door anders om te gaan met zandsuppleties. 

 

 

De reguliere Zeeuwse woningmarkt voorziet onvoldoende in de spoedvraag naar woonruimte. Daar willen we verandering in brengen.

Het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hebben een bestuurlijk akkoord bereikt.

Veel personen zijn op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte. Ze komen naar Zeeland voor werk, als statushouder of ze kunnen  niet meer in de eigen woning blijven. Voor hen willen we flexwonen stimuleren.

Tijdelijke (buitenlandse) werknemers zijn belangrijk voor de Zeeuwse economie. De druk op de beschikbare huisvesting voor buitenlandse werknemers is toegenomen. De vraag naar beschikbaarheid en kwaliteit van huisvesting in Zeeland zal, mede als gevolg van groeiende vraag op de arbeidsmarkt,...

Diverse gebouwen en (natuur)grond zijn in eigendom van provincie Zeeland. De gebouwen en gronden die niet meer nodig zijn voor provinciale doelen worden verkocht.