Met het beleid voor de ruimtelijke omgeving draagt de Provincie bij aan een sterke economie, een goed woon- en werkklimaat en kwaliteit van het landelijk gebied. Vaak geeft de Provincie de kaders aan vullen de gemeenten die kaders in de eigen regio in. Het ruimtelijk beleid is veelomvattend. Het gaat om onderwerpen als woningbouw, leefbaarheid, economie, natuur, milieu, water en bodem.


U zoekt informatie over


Anderen zochten ook


Zoek op onderwerp

Liggen al uw percelen aaneengesloten? Of neemt u noodgedwongen genoegen met percelen die minder gunstig liggen ten opzichte van uw bedrijf of gewenste locatie? Het Kavelruilbureau Zeeland biedt misschien dé mogelijkheid uw bedrijfsvoering, en die van uw collega, te verbeteren.

Het milieubeleid van de Provincie is vastgelegd in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018. Dit plan omvat het samenhangende beleid voor ruimte, milieu, water en natuur.

Met het natuurbeleid wil de Provincie bereiken dat de karakteristieke Zeeuwse natuur en het cultuurhistorisch erfgoed behouden blijft.

Voor het regionale waterbeleid zijn de provincies verantwoordelijk. Het beleid sluit aan op landelijk en Europees beleid. De Provincie heeft het beleid vastgelegd in het Omgevingsplan 2012-2018 en de Waterverordening Zeeland.

Het ruimtelijk beleid van de Provincie is vastgelegd in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018. Dit plan omvat het samenhangende beleid voor ruimte, milieu, water en natuur.

De Provincie maakt woonafspraken met gemeenten voor voldoende aanbod van woningen die voldoen aan de woonbehoeften van inwoners. Particulieren kunnen tegen 1% rente een lening afsluiten voor aanpassingen in huis.

Langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen is nog ruimte voor nieuwe bedrijven. Groei zorgt voor werkgelegenheid en brengt uitbreiding van wegen, havens en sluizen met zich mee.  Tegelijkertijd moet het fijn blijven er te wonen.

De Provincie kiest voor duurzaam bodemgebruik. Hoe we onder andere omgaan met klimaatverandering en duurzame energiehuishouding is uitgewerkt in het stimuleringsprogramma 't Zeeuws Bodemvenster.

Weten hoe de bevolking in Zeeland zich ontwikkelt, is belangrijk voor beleidsmakers. In de bevolkingsprognose maken we een reële inschatting voor de toekomst, op basis van de nieuwste cijfers.

Samen met het ministerie van Defensie, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen werkt de Provincie Zeeland aan de realisatie van de nieuwe kazerne aan de Buitenhaven in Vlissingen.

In West Zeeuws-Vlaanderen komt Waterdunen. Kustversterking, nieuwe natuur en recreatie gaan er samen. Dat maakt Waterdunen tot een bijzonder project

In de Oosterschelde verliezen natuur, visserij en recreatie terrein. In de Alliantie Oosterschelde werken tal van partijen samen aan nieuwe ruimtelijke plannen.

Vergrijzing, digitalisering, schaalvergroting: de samenleving verandert snel. De Provincie verbindt partijen met als doel: goed leven, wonen, werken en recreëren.

De Provincie ondersteunt het ministerie van Defensie om de kazerne bij Vlissingen energieneutraal te bouwen. En we steunen een samenwerkingsverband dat bewoners stimuleert hun woningen te verduurzamen.

De Provincie is bevoegd gezag voor alle luchtvaarterreinen in Zeeland. Daaronder valt Vliegveld Midden-Zeeland, maar ook terreinen voor starts of landingen van luchtballonnen en zeilvliegtuigen.

Subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, opknappen of samenvoegen. 

Subsidie voor spoedeisende sanering van historisch ernstig verontreinigde bodems van bedrijventerreinen.

Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van de natuur in stand te houden. Goed beheer van natuur en landschap door terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders stimuleren we met behulp van subsidies. 

Zeeland heeft 16 natuurgebieden die deel uitmaken van het Europese netwerk Natura 2000. In de beheerplannen staat onder andere welke activiteiten er toegestaan zijn en wanneer een vergunning nodig is.

De Deltabeslissingen van het Rijk spelen in op de klimaatverandering. Er komen nieuwe normen voor waterveiligheid en we houden bij ruimtelijke plannen rekening met een mogelijke overstroming. De Provincie heeft een belangrijke rol bij de ruimtelijke plannen die hieruit voortkomen.

Slim omgaan met zand is een pilot, waarbij een zo groot mogelijk maatschappelijk en economisch rendement in de regio wordt gerealiseerd door anders om te gaan met zandsuppleties. 

 

 

De Omgevingsbalans is het rapport over de stand van zaken van uitvoering van het provinciale Omgevingsplan. Hier vindt u een overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen en resultaten.

Provincie Zeeland stelt samen met de Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het waterschap een Zeeuwse kustvisie op.

De voormalige fosforfabriek Thermphos moet schoongemaakt worden. De werkzaamheden liepen de afgelopen tijd vertraging op en het is nog niet duidelijk wanneer het werk gereed is.

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van en voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.