Gebiedsvisie Veerse Meer

De Provincie Zeeland is gestart met het maken van een visie voor het Veerse Meer en omgeving voor de periode 2020-2030. Dat doet ze samen met de gemeenten Noord-Beveland, Veere, Middelburg en Goes, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee en Delta. Ook veel maatschappelijke partners denken mee. In de visie staat hoe het gebied er in 2030 uit zou moeten zien en wat daarvoor nodig is.

Veerse-meer

Uit de Gebiedsvisie ontstaat een aantal afspraken: deze afspraken samen noemen we beleid. Dit beleid moet ervoor zorgen dat de unieke eigenschappen van het gebied worden beschermd. Verder moet het beleid zorgen dat nieuwe ontwikkelingen alleen worden uitgevoerd als ze kwaliteit toevoegen. Zo kunnen we blijvend van het gebied genieten. Volgens planning zal de gebiedsvisie in 2021 worden afgerond.

Fase 0 – startnotitie

In september 2019 is de startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer vastgesteld. Dit houdt in dat alle betrokken overheden hebben afgesproken hoe ze samen met maatschappelijke organisaties gaan werken aan een visie voor het Veerse Meer.

Fase 1 - afgerond

De Voortgangsrapportage van Fase 1 is in de zomer van 2020 vastgesteld. In een voortgangsrapportage staat informatie over hoe het project gaat. Dit is gedaan door alle betrokken overheden met instemming van maatschappelijke partners. In deze voortgangsrapportage staan algemene afspraken die richting geven aan toekomstige ontwikkelingen. Er is een kaart ontwikkeld met plekken waar nog wel en waar niet meer wordt gebouwd. Ook is benoemd welke gebieden in de omgeving extra aandacht kunnen gebruiken. Via overgangsbeleid is vastgesteld hoe we om gaan met bestaande plannen of ideeën. 

Fase 2 – in uitwerking

Op dit moment werken we in Fase 2 verder uit wat in Fase 1 is vastgesteld. Het eindresultaat van Fase 2 is de Gebiedsvisie Veerse Meer met een agenda en acties. De Gebiedsvisie wordt definitief op het moment dat alle betrokken partijen een handtekening zetten onder de overeenkomst. Op deze manier vormt de Gebiedsvisie een afspraak voor ontwikkelingen in de komende tien jaar. 

Agenda

Voor het gebied als geheel: 

  • organiseren we een aantal bijeenkomsten in wisselende samenstelling met personen die spreken namens overheden en maatschappelijke partners.

Contact

Inge Monteyne
+31 6 28 90 42 76
iih.monteyne@zeeland.nl

Ruth Poppe–de Viet
+31 6 25 72 66 47
rme.poppe-de_viet@zeeland.nl