Veel partijen werken aan de leefbaarheid van Zeeland. In de eerste plaats inwoners zelf. De Provincie voelt zich verantwoordelijk voor een basiskwaliteit van goed wonen, goede zorg, goed onderwijs en bereikbare voorzieningen. Een basis voor goed leven. Dat willen we behouden en versterken. Daarvoor moeten we inspelen op demografische veranderingen. In onze samenleving van netwerken hebben we elkaar hiervoor nodig en moeten we elkaar versterken.

Veranderende samenleving

Er verandert veel tegelijk in onze samenleving:

  • Veranderende bevolkingssamenstelling: het aantal ouderen neemt toe, het aantal jongeren en werkenden neemt af.
  • Schaalvergroting: organisaties in onder meer de zorg, onderwijs, dienstverlening worden steeds groter.
  • Digitalisering: het is makkelijker vanuit huis te werken, zorg op afstand te verlenen, online te winkelen en zaken digitaal af te handelen.
  • Ontwikkeling naar redzame burgers: mensen willen bij ouderdom of ziekte zolang mogelijk zelf de regie houden, er wordt meer gevraagd van de mantelzorg, informele zorgnetwerken worden belangrijker. Ook op het gebied van bijvoorbeeld wonen en energie willen mensen meer zelf organiseren.
  • Veranderde behoeften: mensen willen meer mogelijkheden om werk, zorg en vrije tijd op elkaar af stemmen.

Nieuwe wegen

De veranderingen zijn een gegeven. Maar ze vragen wel om een reactie, om aanpakken. Anders kan het huidige beeld van Zeeland als provincie waar het goed leven, wonen, werken en recreëren is, veranderen. We kunnen investeren in de dingen die belangrijk zijn, en zo ervoor zorgen dat Zeeland ook in de toekomst leefbaar blijft. Het gaat om begeleiden en niet om bestrijden van de veranderingen. Het gaat om het vinden van nieuwe wegen die anders lopen dan we gewend zijn. Daarom heeft de Provincie de Nota Leefbaarheid & Bevolking 2014-2018 als titel gegeven: Nieuwe wegen.

Verbinden

Veel partijen spannen zich in op het gebied van leefbaarheid: medeoverheden en vooral gemeenten, Zeeuwse partijen in de zorg, het bedrijfsleven, het onderwijs en vele andere. En niet te vergeten: de burgers zelf. Wat kan de Provincie dan nog bijdragen? Wij kunnen vooral op het bovenlokale en (inter-)regionale niveau een overstijgende en verbindende rol spelen. Het leggen van verbindingen zien we als onze corebusiness: verbindingen tussen sectoren, verbindingen tussen instellingen, verbindingen tussen regio's, verbindingen met de rest van Nederland, Vlaanderen en Europa.

We steken onder andere in op:

  • Wonen en vastgoed. Wat moet er gebeuren met de leegstaande gebouwen, scholen en slechte en leegstaande woningen?
  • Voorzieningen, zoals zorg en onderwijs. In de zorg verandert heel veel. Hoe zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst een goede Zeeuwse zorg blijft? Hoe krijgen we kwalitatief goed Zeeuws onderwijs, nu de leerlingenaantallen teruglopen in basisonderwijs en middelbaar onderwijs? Hoe kunnen we de aansluiting tussen vmbo en mbo verbeteren? Hoe kunnen we excellent hoger onderwijs aan het University College Roosevelt en de HZ University of Applied Sciences faciliteren?

ZeelandScan

Ook leggen we een verbinding tussen data van verschillende onderzoeken en organisaties. Dat doen we, samen met andere partijen, met de ZeelandScan. Met de ZeelandScan kunt u in één oogopslag zien hoe het ervoor staat in een dorp, wijk of gemeente. In de ZeelandScan zijn cijfers over diverse onderwerpen gebundeld. Onderwerpen in de ZeelandScan zijn onder andere: bevolking, gezondheid, leefstijl, sociaal netwerk, veiligheid, leren, wonen, werk en inkomen en zorg en welzijn. De cijfers kunt u vergelijken met een andere wijk, gemeente, regio of met heel Zeeland.

Leefbaarheid is provinciaal belang

Ons vertrekpunt is de vraag of er een goede match is tussen de leefomgeving en de behoeften van de inwoners van Zeeland. We doen dat vanuit twee belangen. Allereerst heeft de Provincie een belang bij een basiskwaliteit van goed wonen, goede zorg, goed onderwijs en bereikbare voorzieningen want deze dragen bij aan een goed vestigingsklimaat. Ten tweede hebben we belang bij een goed en ook onderscheidend aanbod op de provinciale schaal van Zeeland. We zijn een provincie met een sterke identiteit. Al dit unieke willen we behouden en versterken.

Hoe we bijdragen

Voor onze bijdrage aan de leefbaarheid gebruiken we wisselende instrumenten: wettelijke instrumenten, onze subsidiekaders, onze menskracht, of soms juist alleen de weg van de verleiding. Dat hangt af van het specifieke onderwerp. We hebben daarbij beperkte financiële middelen tot onze beschikking. We maken concrete afspraken en allianties met partijen die een belang en een rol hebben bij de uitvoering van onze agenda. We leggen deze afspraken vast in arrangementen op minimaal regionaal niveau. Soms kiezen we juist voor afspraken op provinciaal niveau.

Contact

Bert Zanting
+31 118 631461
h.zanting@zeeland.nl

Petra Dieleman
+31 118 631618
pd.dieleman@zeeland.nl