Samen met het ministerie van Defensie, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen werkte de Provincie Zeeland aan de realisatie van de nieuwe kazerne aan de Buitenhaven in Vlissingen. De kazerne moest ruimte bieden aan zo’n 1800 mariniers en 200 man ondersteunend personeel. Het kabinet nam op 14 februari 2020 twee voorgenomen besluiten om de marinierskazerne niet meer naar Vlissingen te verhuizen. Zeeuwse bestuurders reageerden hierop.

Bestuurlijk akkoord over compensatiepakket marinierskazerne

Het kabinet, de Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hebben een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur Bernard Wientjes. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio.

Gunstige locatie

De Provincie Zeeland kenmerkt zich door haar ligging in zee en is een perfecte vestigingslocatie voor mariniers die opereren op de grens van land en water. Samen met het ministerie van Defensie en de gemeente Vlissingen is ervoor gekozen de nieuwe kazerne te bouwen in de Buitenhaven van Vlissingen. Vlissingen wordt zo weer een echte marinestad.

Het huidige Korps Mariniers is gevestigd in Doorn. Deze kazerne is verouderd. Bovendien ligt het logistieke complex daar dertig kilometer vandaan, in Maartensdijk. Het ministerie van Defensie heeft besloten beide te vervangen.

Het ministerie noemt (in de Behoeftenstellingbrief ministerie van Defensie) verschillende voordelen:

 • een nieuwe kazerne is goedkoper dan renovatie van de kazerne in Doorn
 • een kazerne in Vlissingen past bij het werkgebied van de mariniers, ‘op de grens van land en water’
 • de Buitenhaven, de bestaande Marinekazerne Vlissingen en het munitiecomplex Ritthem geven de locatie een meerwaarde
 • het Brandweeroefencentrum en de hbo- en mbo-instellingen kunnen een goede samenwerking opleveren
 • Zeeland heeft voldoende gebieden die geschikt zijn voor militaire trainingen

Thuisbasis

Mariniers zijn één van de twee elitekorpsen van de Nederlandse krijgsmacht. Zij zijn de afgelopen decennia wereldwijd ingezet in vele vredesoperaties. De nieuw te bouwen marinierskazerne is hun thuisbasis. De kazerne is te vergelijken met een klein dorp, met onder andere:

 • huisvesting voor de mariniers
 • kantoren
 • gebouwen en faciliteiten voor opslag en overslag van uitrusting en goederen
 • werkplaatsen voor onderhoud van wapens, verbindingsmiddelen en voertuigen
 • parkeerterrein voor de voertuigen van de eenheden en civiele auto’s
 • een schietbaan en wapensimulator
 • velden en gebouwen voor sport en training
 • ruimtes voor instructiebijeenkomsten
 • kantine

Wat doen Provincie en gemeente Vlissingen?

Provinciaal inpassingsplan

Om de bouw van de marinierskazerne planologisch mogelijk te maken, heeft de Provincie een inpassingsplan (bestemmingsplan) vastgesteld. 

Aanbieden grond

De Provincie en de gemeente Vlissingen bieden de benodigde grond aan Defensie. Op 19 juni 2015 zijn de erfpachtovereenkomsten tussen de Provincie en het ministerie van Defensie getekend. Dit betekent dat de grond waar de Marinierskazerne komt, nu officieel beschikbaar is gesteld aan Defensie. Op 22 juni 2016 is een hele belangrijke stap gezet. De Provincie Zeeland, het Ministerie van Defensie, de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen tekenden de laatste, afsluitende overeenkomst over het gronddossier.

Infrastructuur

De gemeente Vlissingen werkt aan een nieuwe ontsluiting van de Buitenhaven, waarmee de toename van het aantal auto's gemakkelijk kan worden opgevangen. De bestaande Veerhavenweg wordt opnieuw aangelegd met een aansluiting op de A58. De Marie Curieweg, over bedrijventerrein Souburg, wordt verder doorgetrokken. Voor fietsers en tractoren worden er nieuwe routes aangelegd. Per 1 april 2018 is de Havenweg aan de openbaarheid onttrokken. Ter vervanging is een tijdelijke landbouwroute aangelegd van de Poortersweg naar de Visodeweg.

Oefenen

Als mariniers niet op missie zijn, wordt een groot deel van de werktijd besteed aan instructie en training op de kazerne. Daarnaast is er een terrein voor veldoefeningen buiten het kazerneterrein nodig. Een deel van deze oefeningen is zeer specifiek of veeleisend en kan alleen in het buitenland worden gedaan.

Een groot deel van de dagelijkse oefeningen zullen de mariniers echter in Zeeland doen. Daar heeft de Provincie, in overleg met terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en North Sea Port, een aantal terreinen voor aan Defensie voorgesteld. Bijvoorbeeld bossen, (lege) haventerreinen en stranden. Twee belangrijke randvoorwaarden zijn aan Defensie meegegeven:

 • de gebieden niet mogen worden aangetast
 • het primaire gebruik zoals recreatie of bedrijfsvoering heeft altijd voorrang

Dit betekent dat sommige stranden in de zomer niet gebruikt worden voor oefening. En dat er in sommige bossen alleen buiten het broedseizoen geoefend mag worden.

Mariniers oefenen vaak in kleine groepen, te voet, en moeten trainen om ongezien in een gebied te verblijven. Bij oefeningen worden dan ook geen spullen of afval in het gebied achtergelaten. Het afsluiten van gebieden is niet aan de orde en er zullen in de bossen geen schietoefeningen plaatsvinden.

Aanbesteding en bouw

Het Rijk (Defensie) is eindgebruiker, en daarmee leidend bij de verhuizing van de mariniers. Het Rijksvastgoedbedrijf verzorgt de aanbestedingsprocedure en zal de bouw dus feitelijk leiden. Het aanbestedingstraject wordt afgesloten met de gunning van de opdracht aan één van die drie consortia.

Voor meer informatie: zie website Rijksvastgoedbedrijf.

Mariniers naar Zeeland
Download's