Omgevingsplan 2018

Het Omgevingsplan Zeeland 2018 is het provinciaal beleidsplan voor de volle breedte van de fysieke leefomgeving. Het plan bevat beleid over economie, ruimte, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu. Voortzetting van het voorgaande beleid was het uitgangspunt. Nieuw beleid is er onder meer voor de inrichting van de kustzone, energietransitie en klimaat-adaptatie. Het beleid is meer op hoofdlijnen beschreven en bouwt voort op de visie Zeeland 2040. Het Omgevingsplan 2018 geldt tot de inwerkingtreding van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021, waar nu aan wordt gewerkt. De datum van inwerkingtreding is 1-1-2022.

Milieueffectrapport Omgevingsplan (MER)

Bij het omgevingsplan is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld om een inschatting te maken van mogelijke milieueffecten om daar in de besluitvorming rekening mee te houden. Het MER gaat alleen in op de wijzigingen ten opzichte van het huidige beleid. Per deelgebied (kust en deltawateren, Sloegebied en Kanaalzone, stedennetwerk, landelijk gebied) is beoordeeld wat de huidige situatie is en wat het nieuwe omgevingsplan daar aan verandert.

Omgevingsverordening

Het Omgevingsplan 2018 bindt alleen de Provincie Zeeland zelf. Soms is doorwerking naar anderen gewenst. Waar nodig wordt het plan vertaald naar een verordening die juridisch doorwerkt op anderen. De omgevingsverordening bevat provinciale regels over de fysieke leefomgeving die voor iedereen gelden. Dit zijn drie soorten regels:

  • voor burgers en bedrijven over vergunningplichten
  • voor de overheid om vergunningaanvragen te beoordelen
  • instructies over hoe gemeenten en waterschappen hun taken en bevoegdheden moeten uitoefenen

Deze regels zijn door Provinciale Staten vastgesteld en zijn een uitwerking van de omgevingswaarden die de Provincie Zeeland in de verordening kan opnemen. Tot n toe stonden deze nog in afzonderlijke verordeningen zoals: de milieuverordening, de verordening ruimte, de ontgrondingenverordening, de landschapsverordening en de grondwaterverordening.

Ter inzage en besluitvorming door Provinciale Staten

Het omgevingsplan 2018, de milieueffectrapportage en de omgevingsverordening lagen vanaf 26 april 2018 ter inzage. Er zijn 49 reacties ingestuurd. De reacties zijn gebruikt om het plan en de verordening te verbeteren. Provinciale Staten bespreken de reacties en de verbeterde versies in de commissie op 31 augustus 2018. Op 21 september 2018 is het nieuwe Omgevingsplan Zeeland 2018 en de Omgevingsverordening Zeeland 2018 vastgesteld.

Omgevingsplan 2012 – 2018

Het Omgevingsplan 2012 – 2018 bevat eenvoudig en helder beleid. Daarbij geeft de Provincie Zeeland kaders aan en maken de gemeenten afspraken over hoe die kaders in de eigen regio worden ingevuld.

Contact

Dhr. De Koning
0118 - 63 19 27
ew.de.koning@zeeland.nl

omgevingsplan@zeeland.nl