Omgevingsbeleid

Omgevingsplan 2018

Het Omgevingsplan Zeeland 2018 is het provinciaal beleidsplan over de volle breedte van de fysieke leefomgeving. Het plan bevat beleid over economie, ruimte, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu. De voortzetting van het voorgaande beleid was het vertrekpunt. Nieuw beleid is toegevoegd voor onder meer de inrichting van de kustzone, energietransitie en klimaat-adaptatie. Het beleid bouwt voort op de visie Zeeland 2040.

Milieueffectrapport Omgevingsplan (MER)

Bij het Omgevingsplan is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld om een inschatting te maken van mogelijke milieueffecten om daar in de besluitvorming rekening mee te houden. Het MER gaat alleen over wijzigingen ten opzichte van het vorige beleid. Per deelgebied (kust en deltawateren, Sloegebied en Kanaalzone, stedennetwerk, landelijk gebied) is beoordeeld wat de huidige situatie is en wat het nieuwe Omgevingsplan daaraan verandert.

Omgevingsverordening

Het Omgevingsplan Zeeland 2018 legt alleen de Provincie Zeeland verplichtingen op. Soms is doorwerking naar anderen wenselijk. Waar nodig wordt het plan vertaald naar een verordening die juridisch doorwerkt op anderen. De omgevingsverordening

bevat provinciale regels over de fysieke leefomgeving die voor iedereen gelden. Dit zijn drie soorten regels:

  • Voor burgers en bedrijven over vergunningsplichten
  • Voor de overheid om vergunningsaanvragen te beoordelen
  • Instructies over hoe gemeenten en waterschappen hun taken en bevoegdheden moeten uitoefenen.

Deze regels zijn door Provinciale Staten vastgesteld en zijn een uitwerking van de omgevingswaarden die de Provincie Zeeland in de verordening kan opnemen.

Contact

Dhr. De Koning
0118 - 63 19 27
ew.de.koning@zeeland.nl

omgevingsplan@zeeland.nl