Slim omgaan met zand

Slim omgaan met zand is een pilot, waarbij een zo groot mogelijk maatschappelijk en economisch rendement in de regio wordt gerealiseerd door anders om te gaan met zandsuppleties. 

Zand op het strand

Slim omgaan met zand in twee Zeeuwse Kust Parels:

  • Zandsuppleties voor de veiligheid van de kust zijn gekoppeld aan het recreatiebelang van het strand bij de Brouwersdam.
  • De Provincie heeft een herstelplan voor Natura 2000-gebied de Kop van Schouwen uitgevoerd.

In Kust Parels worden innovatieve maatregelen voor de kustveiligheid gekoppeld aan het benutten van ruimtelijke en/of economische kansen. Zo wordt er gezamenlijk meerwaarde gecreëerd voor de regio.

Kop van Schouwen

Het natuurherstel op de Kop van Schouwen zet in op verjonging van de duinen. Door begroeiing van de duinen is het zandtransport van strand naar duinen stil gevallen. Belangrijke natuurwaarden, zoals habitattype grijs duin, dreigen daardoor te verdwijnen. Om verstuiving te stimuleren en het natuurlijke proces te versnellen, zijn er twee kerven in de eerste duinenrij gemaakt. In combinatie met maatregelen als het weghalen van struiken en bomen en het weghalen van de voedselrijke toplaag wordt verstuiving van zand vanaf het strand tot ver landinwaarts mogelijk. Deze dynamiek is essentieel voor het behoud van de natuurwaarden. In december 2017 zijn deze maatregelen afgerond.

Brouwersdam

Het strand bij de Brouwersdam heeft een belangrijke recreatieve functie, zowel voor zonaanbidders als voor beoefenaars van extreme sporten (zoals kitesurfen en blokarten). Door afkalving van de kust verdwijnt het strand in een hoog tempo. Het strand krijgt normaal geen zandsuppleties, omdat de dam zelf het achterland beschermt tegen de zee. Het zand voor de Kop van Schouwen is nu ingezet om het strand bij de Brouwersdam eenmalig uit te breiden. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat een deel van het zand beschikbaar gesteld dat bestemd is om de Nederlandse kust met de zeespiegel mee te laten stijgen. De provincies, gemeenten en de ondernemers in de regio hebben een bijdrage geleverd aan de meerkosten voor het strandherstel. Door het uitbreiden van het strand aan de Brouwersdam blijft deze zo’n tien jaar langer behouden.

Monitoring

Om de dynamiek in het gebied goed te volgen is er in 2014 een uitvoerig monitoringsprogramma opgesteld. Ieder jaar worden er vanuit dit programma metingen gedaan om de kustveiligheid, de winning van zoetwater voor de productie van drinkwater en de archeologische waarden in de Kop van Schouwen te behouden.

Samenwerking

De Provincie Zeeland werkt in deze pilot samen met de Provincie Zuid-Holland, Rijkwaterstaat, waterschap Scheldestromen, de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee, Evides en Staatsbosbeheer.

Contact

Leo Caljouw
+31 118 631926
l.caljouw@zeeland.nl