Zeven vragen over Thermphos

Het schoonmaken van het voormalige Thermphos terrein is een complexe klus die  vertraging opliep. De sanering kost 87,7 miljoen euro. Dat bedrag overstijgt de financiële mogelijkheden van de Zeeuwse partijen (Provincie en Zeeland Seaports). Daarom vroeg de Provincie het Rijk om hulp. Een commissie onder leiding van Diederik Samsom deed onderzoek naar de sanering. Het advies van de commissie is dat Rijk, Provincie en Zeeland Seaport samen verantwoordelijkheid moeten nemen om de sanering tot een goed einde te kunnen brengen. 

Kijk mee met de sanering

Van Citters Beheer werkt aan de sanering en sloop van de fabriek en het terrein. Op de website sanerendoejesamen kunt u de ontwikkelingen volgen. De verschillende onderdelen van de werkzaamheden zijn inzichtelijk gemaakt met video's.

Vanwege de hoogte en grootte van de Sinterfabriek is ervoor gekozen om deze fabriek gecontroleerd te laten 'springen'. Dat gebeurde maandag 30 september 2019. Omroep Zeeland maakte opnames.

Zeven vragen over Thermphos:

Wat zijn de aanbevelingen uit het rapport Samsom?

Succes is alleen mogelijk als Provincie Zeeland, Zeeland Seaports en het Rijk gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de volledige sanering. Dat is de conclusie van het rapport 'Saneren doe je samen' van de commissie Samsom. Dat heeft geresulteerd in een financiële bijdrage van de drie partijen voor de sanering en een samenwerkingsovereenkomst. Naast de kosten doet Samsom ook aanbevelingen over de vergunningensituatie die volgens hem onvolledig en onduidelijk is. Een eenduidige situatie is nodig om de sanering vlot aan te kunnen pakken. 

Hoe lang gaat de sanering nog duren?

Volgens de planning van Van Citters Beheer (VCB), die verantwoordelijk is voor de sanering, zal de gehele sanering naar verwachting in 2021 gereed zijn. Dit is nog afhankelijk van de benodigde vergunningen en de formele deel-goedkeuringen in het kader van de Kernenergiewet (KEW).

Hoeveel gaat de sanering nog kosten?

Kosten voor het vervolg van de sanering, zoals in het plan van aanpak van VCB beschreven, worden onderschreven door de commissie Samsom en ingeschat op 87,7 miljoen euro.

Wie betaalt de sanering?

De Provincie Zeeland, Zeeland Seaports en het Rijk hebben een financiële overeenkomst ondertekend om gezamenlijk de kosten te betalen. Dat betekent een bedrag van 27,7 miljoen euro voor alledrie de partijen. 

Wie is verantwoordelijk voor de sanering?

Voor de sanering van Thermphos is een beheersorganisatie opgericht: Van Citters Beheer (VCB). De sanering bestaat uit twee delen: het eerste deel is het 'passief veilig' maken van de site. Dat houdt in de hoeveelheid aanwezige fosforslik dusdanig terug te brengen zodat niet meer voldaan hoeft te worden aan zeer strenge veiligheidseisen (BRZO-status). Het tweede deel is de verdere sanering en schoonmaak van het terrein zodat het opnieuw uitgegeven kan worden. VCB is onderdeel van Zeeland Seaports die als grondeigenaar de grond na sanering weer kan uitgeven.

Hoe komt het dat de sanering nog niet klaar is?

Het is complex, nog niet eerder is een fosforfabriek op een zo verantwoord mogelijke manier ontmanteld. Om het fosforslib te verwerken is een speciale installatie gebouwd. Het bouwen en inregelen van die installatie heeft veel tijd gekost. Verder is de fabriek voor een groot deel niet meer in gebruik en verouderen de installaties die nog wel gebruikt worden, dat brengt ook de nodige problemen met zich mee.

Hoe zit het met de veiligheid?

Fosfor is een gevaarlijke stof die in aanraking met lucht spontaan ontbrandt. Daarom is 24 uur per dag  bewaking, brandweer en EHBO aanwezig op het terrein. Zij kunnen snel ingrijpen bij incidenten en daarmee de risico's voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Over Thermphos

Thermphos is de voormalige fosforfabriek in de Vlissingse haven. De fabriek kwam in financiële problemen door een verslechtering van de markt voor fosforproducten en de noodzaak om te investeren in installaties. De fabriek ging in 2012 failliet. In oktober 2014 wordt met de sanering gestart. De sanering is uniek, nog nergens ter wereld is een fosforfabriek echt 'opgeruimd'. De verwerking van het fosforslik gebeurt via voorbewerking in een filterpers (scheiding zuivere fosfor) en verbranding in een calciner (verbrandingsoven). Hoewel de gekozen methodiek volgens externe deskundigen de best mogelijke is, ligt het tempo waarin de verwerking vordert lager dan verwacht.