In Zeeuws-Vlaanderen, ten westen van Breskens, moest de kust versterkt worden. Maar Waterdunen is meer dan kustversterking: het wordt een groot natuur- en recreatiegebied voor mensen uit de streek, voor dagjesmensen en toeristen. De verweving van kustversterking, natuur en recreatie maakt Waterdunen tot een bijzonder project.

Impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen

In West-Zeeuws-Vlaanderen neemt door vergrijzing de leefbaarheid af. Ook daalt de werkgelegenheid. Het project Waterdunen geeft het gebied nieuwe impulsen. Het stimuleert de economie en draagt bij aan natuur, landschap en de leef- en recreatieomgeving. 

Daarnaast geeft Waterdunen op een aantrekkelijke manier vorm aan de dubbele doelstelling van het project Zwakke Schakels: kustversterking én verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Ook draagt het bij aan de (landelijke) doelstelling voor natuurherstel in de Westerschelde.

Veiligheid, natuur en recreatie

Waterdunen beslaat de voormalige Oud- en Jong Breskenspolder, ten noorden van Groede, tussen de Groese Duintjes en Schoneveld. Daar komen:

  • 250 hectare toegankelijke getijdennatuur (slikken en schorren) en recreatienatuur
  • maximaal 300 recreatieverblijven (op 40 hectare) in nieuwe duinen en schorren
  • duincamping met ongeveer 200 plaatsen (op 14 hectare)
  • eventueel een hotel
  • een boulevard met kleinschalige horeca en detailhandel
  • nieuwe en aangepaste wegen, fiets- en wandelpaden en parkeervoorzieningen

Publiek en privaat

Binnen het project Waterdunen werken vijf partijen samen: de Provincie, de gemeente Sluis, waterschap Scheldestromen en twee private partijen: recreatieonderneming Molecaten en natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap (HZL). De twee private partijen zijn de initiatiefnemers van het project.

De totale investering bedraagt ongeveer 200 miljoen euro. Het Rijk betaalt het kustversterkingsdeel. Molecaten financiert de verblijfsrecreatie, maar draagt ook bij aan de uitvoering van de natuurontwikkeling. HZL levert een bijdrage aan de vogelkijkvoorzieningen, beheert de aangelegde natuur en realiseert het project Kustlaboratorium binnen Waterdunen.

De Provincie en gemeente zijn bij het project betrokken vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de ruimtelijke ordening en de regionale economie. De provincie is ook de schakel met het Rijk.

Contact

Anya Langerak
Projectcommunicatie
a.langerak@zeeland.nl