Donderdag 17 september 2020 van 13.00 tot 15.00 uur 

In het wetgevingsproces van de Omgevingswet is ook de invoering van nieuwe wettelijke regels voor kostenverhaal (bij particuliere exploitatie) en voor nadeelcompensatie betrokken. Wat gaan deze regelingen inhouden? Wat zijn de wijzigingen ten opzichte van de huidige regelingen? Op welke manier is bijvoorbeeld het kostenverhaal instrumentarium uitgebreid? Welke aanvullende regels voor nadeelcompensatie worden in de Omgevingswet opgenomen? Eén ding staat vast: in uw vakgebied gaat u er mee te maken krijgen. Tijdens deze webinar neemt Joop van den Brand u mee in een antwoord op deze vragen. 

Aanmelden kan via de volgende link: 

Aanmeldformulier cursus Omgevingswet: Planschade en kostenverhaal

Met de invoering van de huidige Wet ruimtelijke ordening (WRO) hebben gemeenten en provincies de beschikking gekregen over een instrumentarium voor kostenverhaal bij particuliere exploitatie.

Inmiddels is door het parlement ingestemd met wetsvoorstellen, waarbij omvangrijke aanpassingen en veranderingen in  het kostenverhaal instrumentarium zijn aangebracht. Zo is het instrumentarium uitgebreid, zodat het ook geschikt is voor het voeren van uitnodigingsplanologie bij een organische gebiedsontwikkeling. Deze ontwikkelaanpak vraagt om belangrijke wijzigingen in het bestaande kostenverhaal instrumentarium.

Daarnaast is door de Tweede Kamer een amendement aanvaard waarbij, naast de reeds aanvaardbare aanpassingen en uitbreidingen van het instrumentarium, een nieuwe publiekrechtelijke bevoegdheid is ontstaan voor kostenverhaal voor zogenoemde ‘financiële bijdragen aan ontwikkelingen’. Wat een en ander inhoudt, komt tijdens Webinar ruimschoots aan bod.

Naast het kostenverhaal instrument wordt in de Invoeringswet Omgevingswet de wettelijke regeling over schade opgenomen. Daaraan wordt in eerste instantie invulling gegeven aan nadeelcompensatie en schade bij gedoogplichten. Nadeelcompensatie richt zich op compensatie als gevolg van rechtmatig overheidshandelen. Onder nadeelcompensatie gaat ook begrepen worden wat onder de huidige wet als planschade wordt verstaan. In de wettelijke regeling voor nadeelcompensatie is het toepassingsbereik beperkt tot de in de wet genoemde besluiten. De voorstellen in de Omgevingswet zijn een aanvulling op de algemene regels voor nadeelcompensatie zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.

Programma


13.00 uur            Start Webinar 
13.05 uur            Kostenverhaal onder de nieuwe Omgevingswet

  • Knelpunten huidige kostenverhaal instrumentarium
  • Kostenverhaal bij uitnodigingsplanologie met organische gebiedsontwikkeling
  • De totstandkoming van de definitieve regeling kostenverhaal in de Aanvullingswet Grondeigendom
  • De hoofdlijnen van het nieuwe kostenverhaal instrumentarium
  • Stand van zaken wetgevingsproces

14.00 uur            Pauze
14.20 uur            Nadeelcompensatie onder de nieuwe Omgevingswet

  • Planschade is onderdeel van de regels voor nadeelcompensatie bij rechtmatig overheidshandelen
  • Hoofdlijnen van de regeling nadeelcompensatie belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling voor planschade
  • Stand van zaken wetgevingsproces?

15.00 uur            Afsluiting

In verband met de Coronamaatregelen wordt in plaats van een fysieke bijeenkomst een webinar verzorgd. Heeft u zich al aangemeld? Dan hoeft u zich niet nogmaals aan te melden.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u per mail contact met ons opnemen via kavelruilbureau@zeeland.nl