Zeeuws-Vlaamse kanaalzone

Zeeuws-Vlaanderen ligt strategisch. In het gebied is ruimte voor nieuwe bedrijven en ontwikkelingen. Daarom investeren we in de streek. We verbeteren het wegennet. Havens en sluizen worden uitgebreid. Tegelijkertijd is er aandacht voor de leefomgeving, zodat het een fijn gebied blijft om te wonen.

Kanaal Sas van Gent

Groei stimuleren

Wie in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone komt, ziet het gelijk: hier wordt gewerkt. Schepen varen binnen, containers worden geladen en gelost, kranen hijsen lading aan wal. Opvallend is ook de chemische industrie. Iets minder opvallend zijn de kleinere bedrijven die innoveren in de biobased economy. Gent is vanuit hier een kwartier rijden, Noord-Frankrijk anderhalf uur. De bedrijvigheid maakt de Kanaalzone tot een belangrijk economisch gebied en zorgt voor werkgelegenheid. Er is hier ruimte voor economische groei en de Provincie wil die groei stimuleren.

Bedrijven aantrekken

De Provincie wil het voor bedrijven aantrekkelijk maken zich te vestigen in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. En zorgt daarbij dat het omringende landschap, met de weidse polders en natuurgebieden, intact blijft. Dus investeren we in de bereikbaarheid over de weg en de uitbreiding van havens en sluizen, verbeteren zonodig bedrijventerreinen en geven waar mogelijk impulsen aan nieuwe economische sectoren als de biobased industry. Ook zorgen we dat de natuur op verschillende plaatsen meer ruimte krijgt, waar inwoners en bezoekers kunnen recreëren.

Partners

Bij het maken van plannen en het uitvoeren van projecten werkt de Provincie samen met alle betrokken partijen in het gebied, zoals Zeeland Seaports, gemeenten, bedrijven en de Gentse Kanaalzone. Per project worden er specifieke samenwerkingsverbanden gevormd.

Betere bereikbaarheid over de weg

Aanleg Sluiskiltunnel

De draaibrug bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen was lang een knelpunt voor het verkeer. Files voor de brug zijn nu verleden tijd: in 2015 ging de Sluiskiltunnel open. Lees meer op Sluiskiltunnel.nl

Verbreding N62 Tractaatweg

Door de Westerscheldetunnel en nieuwe bedrijven in de regio wordt het drukker op de Tractaatweg, de N62 tussen Terneuzen en de Belgische grens. Daarom wordt de weg verbreed naar twee rijstroken per richting. Lees meer over de N62 Tractaatweg.

Vernieuwing N61

De N61 is veiliger gemaakt. Er is een nieuwe hoofdrijbaan met vangrail, een vrijliggend fietspad, er zijn rotondes en fietstunnels. Lees meer over de N61 op Rijkswaterstaat.nl

Uitbreiding havens en sluizen

Nieuwe sluis Terneuzen

Een nieuwe sluis bij Terneuzen verbetert de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen. Naar verwachting begint de bouw in 2017 en is de sluis klaar in 2021. Meer over de Nieuwe Sluis Terneuzen.

Verlenging Autrichehaven

De Autrichehaven ligt tussen Westdorpe en Axel. De haven is verlengd. Hij was 225 meter en is nu 855 meter lang. Er kunnen schepen met een diepgang tot 12,50 meter naar binnen.

Verbetering Zijkanaal C

Zijkanaal C ligt tegenover Sluiskil en is twee kilometer lang. Er zijn plannen om het gebied langs deze haven te ontwikkelen zodat er nieuwe bedrijven kunnen komen die gebruik maken van overslag via de binnenvaart.

Duurzame economie

Biopark Terneuzen

Biopark Terneuzen wordt gevormd door agro-industriële bedrijven die elkaars bijproducten en afvalproducten gebruiken als grondstoffen of aanvulling op de energievoorziening. Bedrijven zijn onder andere Cargill, Nedalco, Yara en Heros. 

Bio Base Europe

Bio Base Europe is een grensoverschrijdend project om duurzame productieprocessen te stimuleren en de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verlagen. Bio Base Europe bestaat uit twee onderdelen: een proeffabriek voor biogebaseerde producten en processen in Gent en een opleidingscentrum voor biogebaseerde en duurzame industrie in Terneuzen. Het centrum informeert en enthousiasmeert jongeren over biobased economy, duurzame economie en techniek. Er zijn regelmatig exposities. Lees meer op de website Bio Base Europe.

Duurzame glastuinbouw

In de Autrichepolder en de Smidsschorrepolder is 300 ha duurzame glastuinbouw gekomen. De kassen gebruiken de restwarmte en CO2 van Yara, een bedrijf  op Biopark Terneuzen. Lees meer op de website Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen.

Maintenance Valuepark Terneuzen

Het Maintenance Value Park Terneuzen wordt een hotspot voor innovatief onderhoud in de procesindustrie. Het is een kenniscentrum en werkplaats waar industrie, onderhoudsbedrijven, opleidingsinstellingen en kennisinstituten intensief samenwerken. Zo ontstaat een broedplaats voor innovaties. Het bedrijventerrein is nog in ontwikkeling; het delen van kennis draait al op volle toeren. Lees meer op de website van het Maintainance Valuepark.

Aantrekkelijk landschap

Landschapsuitvoeringsplan

In het Landschapsuitvoeringsplan voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone hebben de partners in de Kanaalzone aangegeven wat er wordt gedaan om het landschap aantrekkelijk te houden en de natuur meer ruimte te geven. Het plan omvat een groot aantal afzonderlijke projecten. 

Zo is bijvoorbeeld het gebied Canisvliet bij Westdorpe aantrekkelijker gemaakt voor wandelaars. De entree is verbeterd en er is een waterpoel aangelegd. In de Papeschorpolder, tussen Sas van Gent en Sluiskil, wordt een nieuw natuurgebied van 22,5 hectare ingericht, met een kreek, een broedeilandje, waterpoelen voor vogels. Er komen wandelpaden en een uitkijkpunt met fraai uitzicht. En boven de Sluiskiltunnel is een nieuw wandelpad aangelegd, aan de noordkant van Sluiskil. Het pad is een nieuwe schakel in het wandelnetwerk. 

Meer projecten vindt u in de Evaluatie en doorkijk Landschapsuitvoeringsplan (LUP) voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.

Contact

Marcel de Theije
+31 118 631764
m.de.theije@zeeland.nl