Subsidie voor opruimen van drugsafval dat regelmatig in natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden gedumpt wordt.

In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het gaat daarbij om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en ons leefmilieu in gevaar kunnen brengen.
Dit afval zit vaak in plastic tanks, jerrycans en gascilinders, maar er wordt ook op andere manieren afval gedumpt. Het merendeel van de dumpingen van drugsafval vindt plaats in Zuid-Nederland.

De veroorzaker van een drugsdumping is vaak niet te achterhalen. Hierdoor brengt het opruimen van drugsafval vaak een financiële last mee voor landeigenaren en overheden.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2017 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen van 1 februari tot en met 30 juni 2018 een subsidieaanvraag indienen. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte opruimkosten.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

Het Rijk stelt voor de jaren 2015, 2016 en 2017 ieder jaar landelijk € 1 miljoen beschikbaar in de vorm van een subsidieregeling, om die last te verlichten. Dit geld wordt verdeeld over de provincies, op basis van het aantal dumpingen.

Voorwaarden subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

  1. er is sprake van illegale dumping van drugsafval;
  2. het drugsafval is afkomstig van productie van synthetische drugs;
  3. de aanvrager is zakelijk gerechtigd (bv eigenaar van de grond waarop de drugsafval is gedumpt) of de aanvrager is de gemeente waarbinnen het drugsafval is gedumpt;
  4. er is aangifte gedaan bij de politie van de illegale dumping van drugsafval met daarbij een kaart, foto’s en beschrijving van de aangetroffen afvalstoffen;
  5. het drugsafval is verwijderd in de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017;
  6. het afval of de bodemverontreiniging is verwijderd volgens de daartoe geldende wet- en regelgeving en door een erkende verwijderaar;
  7. de aanvrager overlegt bij de aanvraag een bewijs van aangifte, een bewijs van de gemaakte kosten en een bewijs van de verwijdering en het afvoer van de afval.

Subsidieplafond en maximale subsidie

Het budget dat door het ministerie van I&M beschikbaar wordt gesteld is –conform de in het convenant afgesproken verdeelsleutel- uitgekeerd aan de provincies. Dit betekent dat iedere provincie een eigen subsidieplafond heeft. Dit plafond is voor de provincie Zeeland vastgesteld op € 10.222,-- .
De te verkrijgen subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tenzij de wettelijke grenzen voor Staatssteun overschreden worden. In dat geval wordt de subsidie verlaagd tot deze wettelijke grens.
Indien de subsidieaanvragen het subsidieplafond van de provincie overschrijden, worden de subsidiebijdragen naar rato verleend over de aanvragen. In dat geval zal de subsidie lager zijn dan 50% van de subsidiabele kosten. 

Aanvragen

De provincie Noord-Brabant voert voor alle provincies de administratieve verwerking uit voor deze subsidieregeling. Dit betekent dat alle aanvragen bij de provincie Noord-Brabant moeten worden ingediend. Noord-Brabant toetst de aanvraag waarna de indiener, na goedkeuring, de subsidie van de provincie Zeeland ontvangt.

De subsidieregeling ‘subsidie aanpak dumping synthetische drugsafval’ wordt van 1 februari tot en met 30 juni 2018 opengesteld.
U kunt uw subsidieaanvraag indienen op subsidiedrugsafval. Voor het digitaal aanvragen heeft u E-erkenning of DigiD nodig.

Contact

Voor vragen neemt u contact op met het loket Subsidies van de provincie Noord-Brabant, via e-mailadres subsidie@brabant.nl of telefoonnummer +31 73 6808282.