Flexibele inzet voor versnelling van de Zeeuwse woningbouwopgave

Door gebrek aan personeel en expertise bij provincie en gemeenten lopen woningbouwprojecten soms vertraging op. Om dit te voorkomen heeft het Ministerie van BZK geld beschikbaar gesteld aan de Provincie Zeeland om de tijdelijke inhuur van capaciteit en externe expertise financieel te ondersteunen. Deze subsidieregeling is een 2de openstelling van de in 2021 opengestelde regeling voor de subsidie flexibele inzet voor versnelling van de Zeeuwse woningbouwopgave. De Provincie Zeeland heeft een bedrag van € 135.000 beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen hier een aanvraag voor doen.

Wanneer kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie aanvragen is mogelijk van 20 februari 2023 tot en met 31 mei 2023. Dat betekent dat aanvragen uiterlijk 31 mei 2023 om 23:59 uur binnen moeten zijn bij Provincie Zeeland.

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie wordt verstrekt aan Zeeuwse gemeenten.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

De inhuur van tijdelijke capaciteit of externe expertise ter bevordering van de snelheid in de voorfase van woningbouwactiviteiten, voor:

 • Vergunningverlening van woningbouwprojecten.
 • Het uitwerken van een woningbouwproject. De uitwerking van een woningbouwproject vraagt expertises op vele vlakken. Bijvoorbeeld verkeerskundig, financieel en/of organisatorisch.
 • Het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen.
 • Het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure.

Verder geldt dat subsidie slechts wordt verstrekt indien de inhuur betrekking heeft op een van de volgende woningbouwactiviteiten:

 • Het versnellen van herstructureringsprojecten.
 • Het versnellen van transformatieprojecten.
 • Het versnellen van woningbouwprojecten voor flexwonen, levensloopbestendige woningen, middeldure huurwoningen, kwetsbare doelgroepen, internationale werknemers, collectief particulier opdrachtgeverschap, wooncoöperaties of innovatieve woonvormen.
 • Het versnellen van woningbouwprojecten voor overige doelgroepen.
 • Het wegnemen van overtollige plancapaciteit voor woningbouw.

Welke voorwaarden gelden er?

 • Alleen voor woningbouwprojecten binnen Bestaand bebouwd gebied.
 • Max 75% van de kosten voor inhuur worden vergoed, tenzij het een woningbouwproject betreft gericht op ‘overige doelgroepen’, dan bedraagt de cofinanciering 50%.
 • Uitvoering vindt plaats tot 31-12-2023.
 • Een offerte dient te worden overlegd, evenals een plan van aanpak.
 • Subsidie wordt verstrekt zolang het subsidieplafond niet is bereikt.
 • Verantwoording vindt plaats via Sisa.
 • Gemeenten mogen voor maximaal € 100.000 aan subsidie ontvangen.

Wat is de maximale subsidie?

De maximale subsidie bedraagt € 45.000, tenzij het een woningbouwproject betreft gericht op ‘overige doelgroepen’, dan bedraagt het € 30.000.
Het subsidieplafond bedraagt € 135.000.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Gebruik het onderstaande digitale aanvraagformulier:

Aanvraagformulier subsidie flexibele inzet voor versnelling van de Zeeuwse woningbouwopgave

Vanaf 2023 kunt u de subsidieaanvraag volledig digitaal indienen. Hiervoor is inloggen met eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) vereist. Heeft uw bedrijf of organisatie nog niet eerder met eHerkenning gewerkt? Een instructie leest u hier.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Mail wonen@zeeland.nl onder vermelding van subsidie flexibele inzet woningbouw.

Ondermijning

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Op de pagina over Ondermijning leest u wat we bedoelen met ondermijning.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibob@zeeland.nl.