De transnationale Interreg-programma's worden ook wel Interreg B en Interreg Europe genoemd. Het zijn Europese subsidieprogramma's voor projecten van overheden, kennisinstellingen en in mindere mate bedrijven. Het Interreg B-programma bestaat uit de onderdelen Interreg Noordzee, Interreg Noordwest-Europa en Interreg Europe. 

Nieuwe programmaperiode: 2021-2027

Voor de Europese subsidieprogramma's Interreg Europe, Interreg North West Europe, en Interreg North Sea Region worden al geruime tijd consulatierondes gehouden met het oog op de nieuwe programmaperiode 2021-2027. Vragen als 'Waarop moet de focus liggen?' en 'Wat voor projecten komen voor subsidie in aanmerking?' komen daarbij o.a. aan de orde.

Lees meer hierover in de afzonderlijke hoofdstukken op deze webpagina.

Interreg North Sea / Interreg Noordzee

Bij het komende Noordzeeprogramma 2021-2027 zal de nadruk liggen op vergroening en innovatie. Vooralsnog zijn er drie hoofdthema's voorgesteld, maar er wordt nog aan gesleuteld door de betrokken belanghebbende partijen. Er is in ieder geval het plan om vooral ook maritieme zaken een prominentere plek te geven. De volgende indeling op drie hoofdthema's is akkoord bevonden: 

1. Robuuste en slimme economieën in de Noordzeeregio

2. Een groene transitie in de Noordzeeregio waarbij efficiënt gebruik/verbruik van energie en het terugbrengen van het broeikaseffect bevorderd wordt

3. Een klimaatbestendige economie 

Zodra er van een officieel conceptprogramma sprake is, dat door de betrokken partijen goedgekeurd is, zal dat conceptprogramma ook in breder verband ter raadpleging worden voorgelegd. 

Wie kan subsidie aanvragen?

Overheden, kennisinstellingen en bedrijven in Zeeland komen aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met buitenlandse partners uit de regio’s van het Noordzeeprogramma. Deze regio's bevinden zich deels in Nederland, België, Denemarken het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden.

Waarvoor is de subsidie?

Aan welke eigenschappen de projecten in de komende periode 2021-2027 moeten voldoen, wordt momenteel nog besproken. In de loop van 2021 zal hier duidelijkheid over komen.

Wat (hoeveel) wordt gesubsidieerd?

Informatie over de hoogte van het subsidiepercentage volgt later, zodra dit percentage voor de nieuwe periode 2021-2027 bekend is.

Callperiodes (periodes van indiening projecten)

Op dit moment zijn er geen calls. Meer informatie volgt zodra dit subsidieprogramma voor de periode 2021-2027 duidelijk en volledig vastgesteld is. 

Het volledige overzicht en informatie over de vorige calls is terug te vinden op de website van het programma.

Interreg North West Europe / Interreg Noordwest-Europa

Het nieuwe subsidieprogramma Interreg NWE wordt ingericht op basis van drie uitgangsprincipes: vergroening, innovatie in inclusie (meer partijen die met elkaar kunnen samenwerken).  Deze drie principes worden uitgewerkt in de vorm van 5 thema's:

1. Slimme klimaatbestendigheid van NWE-regio's

2. Slimme en eerlijke energietransitie 

3. Transitie naar een lokaal ingerichte circulaire economie 

4. Bevorderen en koesteren van innovatieve initiatieven in NWE-regio's  

5. Transitie naar een sociaal inclusieve (een brede bevolkingsgroep moet zich erbij aan kunnen sluiten), duurzame en weerbare maatschappij 

Interreg NWE heeft nog geen officiële raadpleging gehouden onder de betrokken partijen, maar wel is er tijdens de 'NWE Making an Impact' bijeenkomst eind 2019 een grote hoeveelheid input verzameld. De formele consultatie zal ergens in het begin van 2021 plaatsvinden.

Wie kan subsidie aanvragen?

Overheden, kennisinstellingen en bedrijven in Zeeland komen aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met buitenlandse partners uit de regio’s van het Noordwest-Europaprogramma.

Waarvoor is de subsidie?

Waaraan de projecten moeten voldoen in de komende subsidieperiode 2021-2027, wordt momenteel nog bezien. Zodra hierover duidelijkheid is, zal dit ook op deze webpagina worden vermeld.

Wat (hoeveel) wordt gesubsidieerd?

Informatie over de hoogte van het subsidiepercentage volgt later, zodra dit percentage voor de nieuwe periode 2021-2027 bekend is. 

Callperiodes (periodes van indiening subsidieaanvragen voor projecten)

Momenteel is er geen call. Later dit jaar wordt vastgesteld wat de voorwaarden zullen zijn voor de subsidieperiode 2021-2027. Meer informatie vindt u op de website van Interreg North-West Europe.

Interreg Europe / Interreg Europa

De projectvoorwaarden in de nieuwe subsidieperiode 2021-2027 worden momenteel besproken met de diverse belanghebbende partijen. Zodra hierover duidelijkheid is, delen we dit via onze website.

Er is in ieder geval overeenstemming over het belangrijkste doel van Interreg Europe, te weten: “Het bevorderen van uitwisseling van ervaringen, innovatieve benaderingswijzen en het vergroten van kennis en kunde."

Het realiseren van een betere samenwerking tussen overheden en kennisinstellingen van de Europese lidstaten is één van de ambities. Uitwisselingen van kennis, ervaring en goede voorbeelden kunnen hierin stimulerend werken om zo heldere beleidsdoelstellingen te formuleren die ook door anderen gebruikt worden.

Wie kan subsidie aanvragen?

Het programma richt zich met name op samenwerking tussen overheden en kennisinstellingen.

Waarvoor is de subsidie?

Waaraan de projecten in de nieuwe subsidieperiode 2021-2027 moeten voldoen, wordt momenteel nog besproken. Zodra hierover duidelijkheid is, delen we dit op deze webpagina. 

Wat (hoeveel) wordt gesubsidieerd?

Informatie over de hoogte van het subsidiepercentage volgt later, zodra dit percentage voor de nieuwe periode 2021-2027 bekend is.

Callperiodes (periodes van indiening projecten)

Op dit moment is de eerstvolgende callperiode nog niet bekend. Informatie over de vorige callperiodes kunt u vinden op de website van Interreg Europe.
 

Aanvragen

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier Interreg B in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen week een reactie van ons. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met programma-adviseur Manon Klein Hesseling.

Contact

Manon Klein Hesseling
+31 6 50419127
mklei@zeeland.nl

Downloads