Kavelaanvaardingsbijdrage

Onderdeel van vrijwillig kavelruilen is het toekennen van subsidie voor het uitvoeren van kavelaanvaardingswerken.

 

Kavelaanvaardingswerken zijn verbetermaatregelen op percelen die door agrariërs worden verkregen in een kavelruil. Voorbeelden van kavelaanvaardingswerken zijn: aanleg van drainage, egalisatie en bodemverbetering.

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

Na goedkeuring van de kavelruil door de adviescommissie Kavelruilbureau Zeeland en voor het begin van de activiteit. Uiterlijk 24 maanden na passering van de notariële akte kan de subsidie worden aangevraagd.

Jaarlijks wordt een plafondbedrag beschikbaar gesteld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor wie is de subsidieregeling?

Agrariërs die percelen in eigendom hebben verkregen in een kavelruil.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Voor de uitvoering van kavelaanvaardingswerken die zijn verricht op de verkregen percelen in een kavelruil.

Welke voorwaarden gelden er?

De kavelaanvaardingswerken hebben betrekking op toegedeelde percelen in een kavelruil die door het Kavelruilbureau Zeeland is goedgekeurd en waarvan de notariële akte is gepasseerd.

De agrariër vraagt de subsidie via het digitale invulformulier aan.

Voor de subsidie kavelaanvaardingswerken komen alle direct aan de activiteit toe te rekenen kosten, exclusief BTW in aanmerking. Indirecte en/of overheadkosten zijn niet subsidiabel.

Wat is de maximale vergoeding?

De hoogte van de vergoeding voor de kavelaanvaardingswerken is maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500 per toegedeelde hectare.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Gebruik het onderstaande digitale aanvraagformulier:

Aanvraagformulier Regeling Kavelaanvaardingsbijdrage

Vanaf 2023 kunt u de subsidieaanvraag volledig digitaal indienen. Hiervoor is inloggen met  eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) vereist. Heeft uw bedrijf of organisatie nog niet eerder met eHerkenning gewerkt? Een instructie leest u hier: eHerkenning aanvragen

Waarom deze subsidieregeling?

Om de internationale concurrentiepositie van de Zeeuwse landbouw te handhaven en te versterken is een blijvende investering in de landbouwstructuur noodzakelijk. Door deze investeringen kan de efficiëntie van de sector worden verhoogd. Dit kan worden bereikt door de juiste aanpassingen van percelen in het landelijk gebied. De verbetermaatregelen worden ook wel kavelaanvaardingswerken genoemd.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Mail kavelruilbureau@zeeland.nl onder vermelding van de naam van de kavelruil (Gebied – nummer – jaartal) of neem contact op met uw kavelruilcoördinator. 

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibob@zeeland.nl.