LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. De nieuwe programmaperiode loopt van 2021 tot 2027.

Nieuwe subsidieperiode, ook voor LIFE

De nieuwe periode voor Europese subsidies, 2021-2027, is aangebroken. Dat betekent dat ook voor het LIFE-programma weer nieuwe kansen geboden zullen worden en andere regels zullen gelden. Hierover wordt momenteel nog beraadslaagd. Zodra de nieuwe inhoud en werkwijze voor LIFE is vastgesteld, melden wij dit o.a. via deze webpagina.

Wie kan subsidie aanvragen?

LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Waarvoor is de subsidie?

Voor de vorige periode (2014-2020) was een bedrag van ongeveer € 3,5 miljard beschikbaar voor heel Europa.  Daarvan was 75% voor het subprogramma Milieu en 25% voor het subprogramma Klimaat.

Voor de komende periode (2021-2027) zijn de details nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, informeren we u via deze webpagina en/of via onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

Traditionele projecten (deze informatie gold voor de periode 2014-2020)

Voor traditionele projecten was er voor heel Europa een fiks bedrag beschikbaar (als er sprake was van één probleem in een gebied of om het uitproberen van een technologie) op het gebied van klimaat, milieu/grondstoffen, natuur/biodiversiteit en bestuur & informatie.

Integrale projecten (deze informatie gold voor de periode 2014-2020)

Naast traditionele projecten kende LIFE ook integrale projecten (op nationale schaal werken aan problemen die het uitvoeren van strategische programma's belemmeren). Ook hiervoor was een substantieel budget beschikbaar voor heel Europa, evenals voor de voorbereiding van integrale projecten (Technical Assistance Projects). Daarnaast reserveerde de EU een bedrag voor Preperatory Projects over vastgestelde thema's.

Percentage subsidie (deze informatie gold voor de periode 2014-2020)

Een project kon 60% subsidie krijgen, soms 75% als het bij natuurprojecten om prioritaire habitats of soorten ging.

Wat wordt gesubsidieerd? (Deze informatie gold voor de periode 2014-2020)

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE in Nederland. Het programma ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van:

  • natuur en biodiversiteit (o.a. verbeteren van Natura 2000 gebieden)
  • milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstratie van innovatieve milieutechnologieën)
  • klimaatverandering (adaptatie en mitigatie).

Doelgroep

LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Huidige oproep (call): eindigt op 31 maart 2021 

Op dit moment staat er een call open voor NGO’s (Niet-Gouvernementele Organisaties), de zogenaamde NGO4GREEN DEAL. Er is 12 miljoen euro beschikbaar.

Waar dient deze NGO4GREEN DEAL subsidie voor?

Binnen deze call worden activiteiten gesubsidieerd die bijdragen aan het vergroten van draagvlak voor de Europese Green Deal in Nederland en het bijdragen aan de praktische realisatie van projecten die binnen deze Europese Green Deal passen.

Denk bij voorbeeld aan informatiecampagnes, het geven van advies, het opzetten van samenwerking met andere organisaties of het uitwerken van aanbevelingen. Ook algemene activiteiten zoals het geven van trainingen en kennisverspreiding vallen binnen de kaders van deze openstelling.

Nieuwe oproepen voor de periode 2021-2024

Op EU-niveau wordt momenteel gesproken over de invulling van het eerste meerjarig werkprogramma voor de periode 2021-2024. Daarin worden de kaders voor de komende openstellingen vastgelegd. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u hierover via deze webpagina en/of via onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

Nieuwe oproepen worden met regelmaat gepubliceerd. Wilt u weten of en hoe u subsidie kunt aanvragen, neem dan contact op met Arnoud Guikema. Zie contactgegevens hieronder.

Contact

Arnoud Guikema
+31 6 8136 7316
aop.guikema@zeeland.nl

Arnoud Guikema