Subsidie wolfwerende maatregelen

De heeft tot doel het voorkomen van schade door wolven, door het gebruik van wolfwerende afrastering door hoefdierhouders te bevorderen.

De heeft tot doel het voorkomen van schade door wolven, door het gebruik van wolfwerende afrastering door hoefdierhouders te bevorderen.
 

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

De kan worden aangevraagd vanaf 15 mei 2024 tot en met 30 september 2024

Voor wie is de subsidieregeling?

De subsidieregeling is voor bestaande hoefdierhouders, waaronder wordt verstaan een hobby- of bedrijfsmatige houder van runderen, schapen, geiten, alpaca’s, lama’s en paardachtigen.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

kan worden aangevraagd voor:

 1. het plaatsen van een nieuw aangeschafte, vaste wolfwerende afrastering of het uitbreiden of aanpassen van een bestaande, vaste afrastering naar een wolfwerende afrastering; of
 2. het inzetten van een nieuw aangeschafte verplaatsbare wolfwerende afrastering.
 3. het aanschaffen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbare, wolfwerende afrastering met (minimaal vijf) draden.

Welke voorwaarden gelden er?

Subsidiabele kosten zijn:

 1. Subsidiabel zijn de voor de te subsidiëren activiteit noodzakelijke kosten, die aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de betreffende activiteit.
 2. De in rekening te brengen BTW die kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze wordt terugbetaald, komt niet voor in aanmerking.

De Subsidie (artikel 6) wordt alleen verstrekt als:

 1. De subsidiabele activiteit nog niet heeft plaatsgevonden;
 2. De subsidiabele activiteit plaatsvindt in Zeeland.
 3. De gehele afrastering voldoet aan de Faunaschade Preventiekit, module wolven, van BIJ12.
 4. In afwijking van artikel 6, lid c, geldt dat flexinetten ook 90 centimeter hoog mogen zijn als zij voorzien van een extra aardedraad onderaan het flexinet en gecombineerd worden met een lint erboven op 120 cm.

Wat is de maximale vergoeding?

De bedraagt in totaal maximaal € 20.000 per aanvrager.

Het subsidieplafond voor 2024 is € 95.000.

Wat heb je nodig voor je aanvraag?

 • Minimus verklaring Verklaring de-minimissteun (snn.nl)
 • Een offerte of onderbouwd kostenoverzicht
 • Afschriften van het Identificatie- en Registratiesysteem van de RVO met daarop in ieder geval de dieraantallen over het jaar 2022 OF 2023 over de datums 1 februari, 1 augustus en 1 november en daarnaast de naam van de eigenaar en het UBN nummer
 • Overzicht hoeveelheid alpaca’s
 • Kopie bankpas of bankafschrift
 • Foto's van de huidige situatie /Kaart van de percelen waarop de vaste afrastering geplaatst wordt. Geef aan op de kaart waar dieren lopen als een verplaatsbare afrastering aangevraagd wordt
 • Berekening aan de hand van de rekenhulp/rekentool rekentool_wolfwerende_maatregelen_1 (1).xlsx (live.com)

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

U kunt uw subsidieaanvraag volledig digitaal indienen. Hiervoor is inloggen met DigiD of eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) vereist. Heeft uw bedrijf of organisatie nog niet eerder met eHerkenning gewerkt? Een instructie leest u hier: eHerkenning aanvragen

Aanvraagformulier personen:

Aanvraagformulier subsidie wolfwerende maatregelen

Aanvraagformulier bedrijven / organisaties:

Aanvraagformulier subsidie wolfwerende maatregelen

Waarom deze subsidieregeling?

Middels deze subsidieregeling willen GS van Zeeland bevorderen dat hoefdierhouders wolfwerende maatregelen treffen om hun dieren te beschermen.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Neem dan contact met ons op via: wolf@zeeland.nl