Subsidieregeling maatregelen biodiversiteit en klimaatadaptatie bedrijfspercelen

De provincie heeft al regelingen om vergroening en verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren. Zo zijn er twee subsidieregelingen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. Deze zijn bedoeld voor gemeenten en samenwerkende bedrijven.
In Zeeland willen we ook de vele kansen benutten om de biodiversiteit én klimaatadaptiviteit van bedrijfspercelen te vergroten. Vaak kunnen beide doelen met dezelfde maatregel worden bereikt. 
Om de kansen te benutten, is een subsidieregeling opgesteld.

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

Subsidie aanvragen is mogelijk van 3 april tot en met 30 juni 2023.

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie wordt verstrekt aan eigenaren of erfpachters van bedrijfspercelen.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van maatregelen op bedrijfspercelen of aan bedrijfspanden. Deze maatregelen moeten bijdragen aan het doel van de regeling:  het vergroten van de biodiversiteit en klimaatadaptatie van bedrijfspercelen. Binnen deze doelen zijn verschillende subdoelen waarvoor de subsidie kan worden aangevraag En waarbij aan de volgende maatregelen kan worden gedacht:

Biodiversiteit:

 • het realiseren van landschapselementen, leefgebieden, gradiënten of verblijfplaatsen en introductie van lokaal passende vegetatie;
  voorbeelden van maatregelen zijn aanplant van bomen, hagen of struiken;
  - aanleg van poelen en aanbrengen van nestkasten.

Klimaatadaptatie:

 • beperking van wateroverlast, droogte en hittestress;
  - bijvoorbeeld met maatregelen als de aanleg van wadi’s, waterdoorlatende verharding, groene daken en aanplant van bomen.

Welke voorwaarden gelden er?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

Er worden maatregelen getroffen voor zowel het verhogen van de biodiversiteit als klimaatadaptieve maatregelen.

De maatregelen worden uitgevoerd op bedrijventerrein. De maatregelen moeten worden omschreven in een projectplan.

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

 1. kosten van maatregelen voor herstel of aanleg van landschappelijke elementen;
 2. kosten van maatregelen ter verbetering van de waterhuishouding en het vasthouden en bergen van water;
 3. kosten van grondverzet;
 4. kosten van verwijdering van bestaande begroeiing en beplanting, als deze verwijdering nodig is voor uitvoering van de maatregelen in de subsidieaanvraag;
 5. kosten van overige maatregelen voor zover noodzakelijk voor uitvoering van de maatregelen.

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 1. kosten gemaakt voor het indienen van de aanvraag;
 2. kosten voor marketing en promotie in verband met de maatregelen uit de aanvraag;
 3. kosten voor benodigde vergunningen en ontheffingen;
 4. kosten voor het afwaarderen van de boekwaarde van de gronden en opstallen;
 5. kosten voor afvoer van grond;
 6. kosten voor bodemsanering en afvoer van verontreinigde grond;
 7. kosten van maatregelen die gerekend kunnen worden tot het regulier onderhoud van het bedrijf van de aanvrager;
 8. kosten voor de bouw van opstallen;
 9. kosten voor de aanschaf van machines;
 10. kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud;
 11. kosten voor de aanschaf van materialen, anders dan de materialen die nodig zijn voor het realiseren van de subsidiabele maatregelen

Voor meer informatie en de volledige voorwaarden verwijzen we naar hoofdstuk 29 van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2023.

Wat is de maximale vergoeding?

In 2023 is er € 250.000,- beschikbaar, en in 2024 nog eens € 250.000,-.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Gebruik het onderstaande digitale aanvraagformulier:

Aanvraagformulier maatregelen biodiversiteit en klimaatadaptatie bedrijfspercelen

Vanaf 2023 kunt u de subsidieaanvraag volledig digitaal indienen. Hiervoor is inloggen met  eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) vereist. Heeft uw bedrijf of organisatie nog niet eerder met eHerkenning gewerkt? Een instructie leest u hier: eHerkenning aanvragen.

Waarom deze subsidieregeling?

Op bedrijventerreinen liggen veel kansen om de biodiversiteit en klimaatadaptatie te vergroten.

De subsidieregeling wil daarom bedrijven stimuleren bij het uitvoeren van maatregelen op hun bedrijfspercelen.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?