POP3; Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen (niet water)

dijkmaaien

De meest recente openstelling was van 13 mei 2019 tot en met 12 juli 2019.  Aangezien deze regeling momenteel gesloten is, dient de informatie op deze webpagina slechts ter informatie.

Coronacrisis

De uitvoering van de verschillende maatregelen binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door. Lees hier meer over in bijgaand nieuwsbericht.

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

Deze maatregel is gesloten. De meest recente openstelling was van 13 mei 2019 tot en met 12 juli 2019.

Voor wie is de subsidieregeling?

De openstelling richt zich op landbouwers die willen investeren in innovatie en modernisering van het agrarische bedrijf.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie kan wordt verstrekt voor fysieke investeringen, zoals voor de aankoop van nieuwe machines in installaties. De subsidiabele activiteiten zijn opgenomen in de investeringslijst die als bijlage opgenomen is in het openstellingsbesluit.

Welke voorwaarden gelden er? 

Bij een tender worden alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd met subsidie. De voorwaarden, selectiecriteria en rangschikking vindt u in het openstellingsbesluit en de daarbij behorende investeringslijst.

Wat is de maximale subsidie?

Er is in totaal € 3.812.000 subsidie beschikbaar (GS heeft op 9 juli 2019 beslist tot een ophoging van het budgetplafond voor deze openstelling). De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 50.000. Geen subsidie wordt verstrekt indien de subsidie, berekend na beoordeling, lager is dan € 10.000.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de POP3-webportal (van de RvO)

Om indiening via bovenstaande webportal te vergemakkelijken, kunt u gebruik maken van formulieren (format projectplan / verklaring voldoende middelen) die u vooraf kunt invullen en bij de hand kunt houden. Ook is er een overzicht met Vragen en Antwoorden over deze regeling. Alle bovengenoemde documenten kunt u aanvragen bij Johan Wandel (zie contactgegevens onderaan deze webpagina).

Waarom deze subsidieregeling?

De maatregel fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren. Daarmee kunnen de landbouwers hun positie op het gebied van innovatie en duurzaamheid versterken en hun koploperspositie behouden. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Neemt u dan contact op met Johan Wandel: jk.wandel@zeeland.nl / +31 6 2890 4059

Oproep:

Heeft u in het verleden gebruik gemaakt van deze regeling en wilt u laten zien wat u daarmee heeft kunnen realiseren? Maak ons deelgenoot van uw verhaal als inspiratie voor andere jonge landbouwers en stuur een mailtje naar Johan Wandel.

Johan Wandel