POP3; Niet-productieve investeringen biodiversiteit, natuur en landschap 2022

Met deze subsidiemaatregel wil de Provincie Zeeland bevorderen dat Zeeuwse partijen gaan investeren in herstel (of het scheppen) van de biodiversiteit, natuur en landschap in Zeeland. Doel is een goed evenwicht in soorten dieren en planten, een gezonde natuur en een gevarieerd landschap.

Niet-Productieve Investeringen (NPI) wil zeggen dat de investeringen niet mogen leiden tot een grote stijging van de waarde van het landbouwbedrijf (of een ander soort bedrijf), of tot grote winst. De investeringen moeten een directe verbinding met de landbouw hebben.

dijkmaaien
Deze nieuwe regeling 'Niet-productieve investeringen biodiversiteit, natuur en landschap' liep van 31 januari 2022, 09:00 uur, tot en met 1 april 2022, 17:00 uur en is inmiddels gesloten. Alle details over deze regeling leest u op deze pagina. Het is mogelijk dat er in de toekomst weer een nieuwe openstelling komt.

Met deze regeling willen we stimuleren dat er meer geïnvesteerd wordt in projecten in het landelijk gebied in Zeeland. Het gaat om projecten die tot stand komen met 'niet-productieve investeringen'. Dat wil zeggen dat de investering er niet toe leidt dat de waarde van het bedrijf stijgt, of dat het bedrijf er grote winst door behaalt. De investeringen moeten bij deze openstelling bestemd zijn voor het inrichten of herstellen van de biodiversiteit, natuur en landschap. De investeringen moeten altijd een verband hebben met de landbouw of met agrarische activiteiten.  

Voor wie is deze subsidieregeling bedoeld?

Deze subsidieregeling is bedoeld voor:

  • Landbouworganisaties
  • Natuur- en landschapsorganisaties
  • Samenwerkingsverbanden van natuur- en landschapsorganisaties en landbouworganisaties

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Subsidie kan aangevraagd worden voor projecten en investeringen die direct ten goede komen aan de biodiversiteit, natuur en landschap, of voor daarmee samenhangende activiteiten. Het moet gaan om niet-productieve investeringen (zie uitleg die eerder op deze pagina gegeven is). Ook maatregelen die u neemt om te voorkomen dat er schade ontstaat aan de omgeving of aan de biodiversiteit, kunnen vergoed worden.

In het openstellingsbesluit leest u welke kosten voor subsidie in aanmerking komen.

Welke voorwaarden gelden er?

In het openstellingsbesluit leest u alles over de aanvullende voorwaarden (naast wat in vorige paragrafen al vermeld is).

Wat is de maximale subsidie?

De minimale subsidie voor een project is €200.000,-. Dat wil zeggen dat alleen projecten met kosten die hoger (of gelijk) zijn aan €200,000,-, voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

De maximale subsidie is € 400.000.

De subsidie bedraagt 100% van de totale subsidiabele kosten. Die kosten worden voor 50% betaald door het ELFPO (Europees LandbouwFonds voor PlattelandsOntwikkeling) en voor 50% door de landelijke overheid (=publieke cofinanciering). De aanvrager moet zelf regelen dat die landelijke overheid haar bijdrage levert. 

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

Op dit moment kunt u geen subsidie aanvragen omdat deze openstelling gesloten is. De informatie hieronder dient alleen als achtergrondinformatie.

U kunt, als er sprake is van een actuele openstelling, uw projectvoorstel indienen via de website van de RvO.nl, via het POP3 Webportal.​

Hieronder vindt u het officiële besluit en het formulier waarmee u een aanvraag in kunt dienen. U kunt de Word-versie van het formulier invullen en uploaden op de website van de RvO, daar waar u de aanvraag indient.

De samenwerkingsovereenkomst is alleen nodig als u de aanvraag indient namens een samenwerkingsverband van natuur- en landschapsorganisaties en landbouworganisaties. 

Waarom deze subsidieregeling?

Met deze regeling willen we stimuleren dat er meer geïnvesteerd wordt in projecten in het landelijk gebied in Zeeland. Het gaat om projecten die tot stand komen met 'niet-productieve investeringen'. Dat wil zeggen dat de investering er niet toe leidt dat de waarde van het bedrijf stijgt, of dat het bedrijf er grote winst door behaalt.

De investeringen moeten bij deze openstelling bestemd zijn voor het inrichten of herstellen van de biodiversiteit, natuur en landschap. De investeringen moeten altijd een verband hebben met de landbouw of met agrarische activiteiten.

Op die manier kunnen we een bijdrage leveren aan de Zeeuwse doelstellingen die genoemd worden in het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met Marloes Slaakweg. Zij helpt u graag verder. 

m.slaakweg@zeeland.nl

+31 6 21124807

Marloes Slaakweg

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.