POP3-regeling 'Niet-productieve investeringen water', 2020

Momenteel is er geen openstelling voor deze regeling. De meest recente openstelling was van 3 februari 2020, 09:00 uur, t/m 24 februari 2020, 17:00 uur. De informatie op deze webpagina is daarom puur bedoeld voor informatie. 

Coronacrisis

De uitvoering van de verschillende maatregelen binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door. Lees hier meer over in bijgaand nieuwsbericht.

Inleiding

De maatregel 'Niet-productieve investeringen, water' 2020 is erop gericht om dit soort investeringen (dat wil zeggen investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben) in het landelijk gebied te stimuleren. De investeringen moeten betrekking hebben op de (her)inrichting / transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie op grond van deze openstelling kan alleen worden verstrekt aan:

  • landbouwers;
  • grondeigenaren;
  • grondgebruikers;
  • landbouworganisaties;
  • natuur- en landschapsorganisaties;
  • provincies;
  • waterschappen;
  • gemeenten;
  • samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? 

Deze maatregel is gericht op niet-productieve investeringen, dat wil zeggen op investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben, in het landelijk gebied. De investeringen moeten betrekking hebben op de (her)inrichting / transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw

Welke voorwaarden gelden er?

Zie in de paragraaf hierboven. Het bedrag dat aan Europese middelen (ELFPO)
wordt opengesteld komt op in totaal 1.090.000 euro. Deze ELFPO-middelen dienen met eenzelfde bedrag aan nationale overheidsmiddelen aangevuld te worden.

Meer voorwaarden vindt u in het desbetreffende openstellingsbesluit:

Wat is de maximale vergoeding?

Het subsidieplafond is 1.090.000 euro en dit bedrag bestaat volledig uit ELFPO middelen. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. De minimale subsidie bedraagt 250.000 euro. De te verstrekken subsidies mogen het subsidieplafond niet overschrijden.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de website van de RvO.nl, via het POP3 Webportal. Indienen kan van 3 februari 2020 tot en met 24 februari 2020.

Waarom deze subsidieregeling?

Het doel van deze subsidieregeling is om te stimuleren dat bedrijven in het landelijk gebied investeren in verduurzaming door middel van de (her)inrichting / transformatie van hun bedrijfsmatige activiteiten en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling? 

Neem dan contact op met Johan Wandel: jk.wandel@zeeland.nl+31 6 2890 4059.

Europese vlag en Johan Wandel

Oproep:

Heeft u in het verleden gebruik gemaakt van de regeling 'Niet-productieve investeringen water' en wilt u laten zien wat u daarmee heeft kunnen realiseren? Maak ons deelgenoot van uw verhaal als inspiratie voor andere jonge landbouwers en stuur een mailtje naar Johan Wandel.