POP3; Niet-productieve investeringen water 2021 (december)

Deze maatregel is bedoeld voor zogenaamde 'niet-productieve' investeringen. Dat wil zeggen dat de investeringen geen grote waardestijging van het (in landelijk gebied liggende) bedrijf tot gevolg mogen hebben. Ook mag er geen sprake zijn van veel winst als direct gevolg van de investeringen.

De investeringen moeten bestemd zijn voor het aanpassen en beheren van een watersysteem voor verduurzaming van de landbouw, watergebruik en klimaat.

dijkmaaien

De meest recente openstelling voor deze regeling liep van 1 december 2021 tot en met 28 februari 2022. U leest er alles over op deze pagina.

Met deze regeling willen we stimuleren dat er meer geïnvesteerd wordt in projecten in het landelijk gebied in Zeeland. Het gaat dan om projecten die 'niet-productief' zijn: ze mogen er niet toe leiden dat de waarde van het bedrijf stijgt, of dat het bedrijf er grote winst door behaalt. De investeringen moeten bestemd zijn voor het (her)inrichten, aanpassen en/of het beheren van de waterhuishouding van de landbouw, en het behalen van water- en klimaatdoelen.

Op dit moment is er geen openstelling.

Deze webpagina dient alleen ter informatie. Het kan zijn dat er in de toekomst opnieuw voor dit thema een openstelling komt.

Voor wie is deze subsidieregeling?

De volgende partijen kunnen subsidie aanvragen:

  • landbouwers;
  • grondeigenaren;
  • grondgebruikers;
  • landbouworganisaties;
  • natuur- en landschapsorganisaties;
  • provincies;
  • waterschappen;
  • gemeenten;
  • samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie ontvangen voor zogenaamde 'niet-productieve investeringen'. Dat zijn investeringen die geen grote stijging van de waarde  van een bedrijf tot gevolg hebben en ook geen grote stijging van de winst. De investeringen moeten bestemd zijn voor een project in het landelijk gebied van Zeeland; het moet daarbij gaan om het verbeteren van het watersysteem en het beheer ervan, voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen moeten een directe verbinding hebben met de landbouw. In het openstellingsbesluit leest u welke kosten voor subsidie in aanmerking komen.

Welke voorwaarden gelden er?

In het openstellingsbesluit leest u alles over de aanvullende voorwaarden (naast wat in vorige paragrafen al vermeld is).

Wat is de maximale subsidie?

De subsidie bedraagt 100% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten. De minimale subsidie bedraagt 250.000 euro. De maximale subsidie is € 1.400.000. Dit bedrag bestaat volledig uit ELFPO-subsidie (Europees LandbouwFonds voor PlattelandsOntwikkeling). De aanvrager moet zelf regelen dat de landelijke overheid ook haar bijdrage levert. 

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

U kunt uw projectvoorstel indienen via de website van de RvO.nl, via het POP3 Webportal.​

Hieronder vindt u het officiële besluit en het formulier waarmee u een aanvraag in kunt dienen. U kunt de Word-versie van het formulier invullen en uploaden op de website van de RvO, daar waar u de aanvraag indient.

Waarom deze subsidieregeling?

Deze regeling heeft als doel om niet-productieve investeringen in het landelijk gebied van Zeeland te stimuleren. Dat zijn investeringen die geen grote stijging van de waarde  van een bedrijf tot gevolg hebben en ook geen grote stijging van de winst. De investeringen moeten bestemd zijn voor een project in het landelijk gebied van Zeeland; het moet daarbij gaan om het verbeteren van het watersysteem en het beheer ervan, voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.

Op die manier kunnen de diverse watersystemen zorgen voor een duurzamer, veiliger en praktischer waterbeheer in Zeeland.

Deel uw ervaring met ons en met anderen

Heeft u in het verleden al eens subsidie aangevraagd voor uw project? En wilt u laten zien wat u met deze subsidie heeft kunnen doen? Laat het ons weten, zodat wij uw verhaal aan andere landbouwers kunnen doorgeven, als voorbeeld en als steuntje in de rug om ook over de drempel heen te stappen. Stuurt u een email naar Johan Wandel, dan neemt hij persoonlijk contact met u op.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling? 

Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met Claudia de Vos of Maja van Putte.

cjp.de.vos@zeeland.nl / +31 6 28904259

mj.van.putte@zeeland.nl / +31 6 28904141

Claudia de Vos
Maja van Putte

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.