POP3; Openstelling Regeling trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties provincie Zeeland

Deze openstelling is momenteel gesloten. Deze webpagina dient op dit moment alleen ter informatie. De vorige openstelling was van 17 april 2019 tot en met 12 juli 2019.

Coronacrisis

De uitvoering van de verschillende maatregelen binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door. Lees hier meer over in bijgaand nieuwsbericht.

Inleiding

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 stelt de Provincie Zeeland een subsidiemaatregel open voor demonstraties, het verzorgen van trainingen, workshops of onderlinge coaching aan een groep van landbouw­onder­nemers die de volgende doelstellingen hebben:

  • het informeren over innovaties en modernisering zoals passend bij een transitie naar een duurzamere landbouw;
  • het bevorderen van de daadwerkelijke realisering van innovatie en modernisering binnen één of meerdere thema’s zoals genoemd in artikel 2.1.1. van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland.

Voor wie is de subsidieregeling?

Deze subsidiemaatregel is bedoeld voor iedereen die een duurzamere landbouw wil bevorderen door het geven van demonstraties, het verzorgen van trainingen, workshops of onderlinge coaching aan een groep van landbouw­onder­nemers. Daarbij wordt uitgegaan van de voorwaarden zoals vermeld in het desbetreffende openstellingsbesluit.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Zie voorgaande alinea en zie het openstellingsbesluit.

Welke voorwaarden gelden er? 

Zie voorgaande alinea en zie het openstellingsbesluit.

Wat is de maximale vergoeding?

De subsidie bedraagt 80 % van de subsidiabele kosten met een minimumbedrag van € 60.000 en geldt voor de thema's zoals benoemd onder artikel 2.1.1. tweede lid van de Verordening. Het subsidieplafond is € 260.000, volledig afkomstig uit middelen van het ELFPO. De ELFPO-middelen moeten met eenzelfde bedrag aan nationale overheidsmiddelen aangevuld worden.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de website van RvO.nl. Indienen kan van 17 april 2019 uur tot en met 12 juli 2019.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Neem dan contact op met Johan Wandel: jk.wandel@zeeland.nl+31 6 2890 4059.

Johan Wandel

Oproep:

Heeft u in het verleden gebruik gemaakt van de regeling 'Niet-productieve investeringen water' en wilt u laten zien wat u daarmee heeft kunnen realiseren? Maak ons deelgenoot van uw verhaal als inspiratie voor andere jonge landbouwers en stuur een mailtje naar Johan Wandel.