Openstelling POP3 Niet-productieve investeringen water, internationale doelen

De nieuwe openstelling voor de POP3-regeling 'Niet-productieve investeringen water (internationale doelen) 2021' loopt van 30 april 2021, 09:00 uur tot en met 30 juli 2021, 17:00 uur.

Op deze webpagina vindt u alle details. 

Coronacrisis

De uitvoering van de verschillende maatregelen binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door. Lees hier meer over in bijgaand nieuwsbericht.

Voor wie is deze subsidieregeling?

Subsidie wordt verstrekt aan:

  • landbouwers;
  • grondeigenaren;
  • grondgebruikers;
  • landbouworganisaties;
  • natuur- en landschapsorganisaties;
  • provincies;
  • waterschappen;
  • gemeenten;
  • samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve investeringen (investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben), in het landelijk gebied van Zeeland. De investeringen moeten betrekking hebben op de (her)inrichting, aanpassing en/of het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen dienen een directe link te hebben met de landbouw. In het openstellingsbesluit leest u welke kosten voor subsidie in aanmerking komen.

Welke voorwaarden gelden er?

In het openstellingsbesluit leest u ook alles over de aanvullende voorwaarden (naast wat in vorige paragrafen al vermeld is).

Wat is de maximale vergoeding?

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. De minimale subsidie bedraagt 250.000 euro. Het subsidieplafond is 2.500.000 euro; dit bedrag bestaat volledig uit ELFPO-middelen (Europees Landbouwfonds Plattelandsontwikkeling).

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de website van de RvO.nl, via het POP3 Webportal.​

Hieronder vindt u het officiële besluit en het format waarmee u een aanvraag in kunt dienen. Het door u ingevulde format dient u te uploaden op de website van de RvO, daar waar u de aanvraag indient.

Waarom deze subsidieregeling?

Deze regeling dient ervoor om niet-productieve investeringen in het landelijk gebied van Zeeland te stimuleren die betrekking hebben op de (her)inrichting, de aanpassing en/of het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Op die manier kunnen de diverse watersystemen zorgen voor een duurzamer, efficiënter en veiliger waterbeheer in Zeeland.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling? 

Neem dan contact op met Johan Wandel: jk.wandel@zeeland.nl /
+31 6 2890 4059 

Oproep:

Heeft u in het verleden gebruik gemaakt van de deze regeling en wilt u laten zien wat u daarmee heeft kunnen realiseren? Maak ons deelgenoot van uw verhaal als inspiratie voor anderen en stuur een mailtje naar Johan Wandel: jk.wandel@zeeland.nl.